-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. gosp.przestrzennej, geodezji i kartografii, ochrony p.poż., zarządzania kryzysowego
Grupa tematyczna : 
Architektura i urbanistyka
strona
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb) 

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel.  17 2296606, fax.  17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:

  NR GP/10
  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Podstawa prawna
  • art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm)
  • 50 ust. 1 i 2, art. 51 ust. 1 pkt. 2 i 3, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)
  • ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. Nr 225 poz. 1635).
  Sposób załatwienia sprawy

  Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

  Wymagane dokumenty
  • Wniosek o wydanie decyzji sporządzony na dostępnym w Urzędzie i stronie internetowej formularzu następujące elementy:
   - imię, nazwisko, adres wnioskodawcy
   - numer, położenie nieruchomości wnioskowanej do określenia dla niej warunków zabudowy
   - określenie planowanej zabudowy i jej parametrów
   - określenie dostępności do drogi
   - określenie dostępności do mediów (prąd, gaz, woda, kanalizacja)
  • Załączniki do wniosku:
   - aktualny wypis z rejestru gruntów pełny na działkę wnioskowaną do określenia dla niej warunków zabudowy
   - aktualne wypisy uproszczone dla działek sąsiednich
   - aktualna kopia mapy ewidencyjnej dla terenu objętego wnioskiem
   - aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 obejmująca trzykrotny front działki wnioskowanej do zabudowy
   - zapewnienie przyłączy mediów od odpowiednich dostawców (zakład energetyczny, zakład gazowniczy, gmina)
   - szkic graficzny planowanej inwestycji sporządzony na kserokopii mapy zasadniczej z zaznaczeniem granicy nieruchomości objętej wnioskiem
   - wykaz działek w przypadku inwestycji liniowej wraz z wypisami z rejestru gruntów
   - pełnomocnictwo (upoważnienie) udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy
   - dowód wniesienia opłaty skarbowej
  Opłaty 107 zł – od wniosku
  17 zł za pełnomocnictwo.
  Termin załatwienia sprawy

  W ciągu dwóch miesięcy od złożenia kompletnego wniosku; termin może ulec przedłużeniu, gdyż wydanie decyzji jest uzależnione od uzgodnienia projektu decyzji z innymi organami

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji .

  Komórka odpowiedzialna

  Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, geodezji i kartografii, ochrony przeciwpożarowej oraz zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

  Osoba właściwa do załatwienia sprawy Józef Nawojski, inspektor UG,
  pokój nr 34, II piętro, tel. 017 22 96 605
  Inne informacje

  Złożenie kompletnego wnioski rozpoczyna poniższą procedurę:
  - zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania
  - podanie obwieszczenia o wszczęciu postępowania do publicznej wiadomości
  - zlecenie uprawnionemu urbaniście opracowanie projektu decyzji
  - złożenie wniosku o uzgodnienie projektu decyzji do właściwych organów
  - przesłanie stronom zawiadomienia o złożeniu wniosku  o uzgodnienie projektu decyzji do właściwych organów
  - zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem i wypowiedzenia się co do jego treści
  - po uzyskaniu wszystkich uzgodnień wydanie decyzji
  - podanie informacji o wydaniu decyzji do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń i strona internetowa UG)

  Opłaty można uiścić w kasie Urzędu Gminy w godz. 900 – 13 00 lub na konto:
  Bank Spółdzielczy w Tyczynie o/Chmielnik nr 65 9164 1018 2002 2000 0941 0001

 • Stopka:
  Opracował: Józef Nawojski – inspektor – 05.10.2009 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 12.10.2009 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 15.10.2009 r.
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 259324

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo