-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. gosp.przestrzennej, geodezji i kartografii, ochrony p.poż., zarządzania kryzysowego
Grupa tematyczna : 
Architektura i urbanistyka
strona
Wniosek o przystąpienie do sporządzenia lub zmiany istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb) 

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel.  17 2296606, fax.  17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:

  NR GP/11
  Wniosek o przystąpienie do sporządzenia lub zmiany istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Podstawa prawna
  • art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z poen. zm.)
  • art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.)
  Sposób załatwienia sprawy

  Podjęcie uchwały o opracowaniu planu lub zmianie planu zagospodarowania

  Wymagane dokumenty

  Wniosek o sporządzenie planu lub zmianę planu sporządzony samodzielnie zawierający:
  - imię, nazwisko, adres wnioskodawcy
  - numer, położenie nieruchomości wnioskowanych do objęcia planem zagospodarowania
  - określenie proponowanego przeznaczenia nieruchomości

  Opłaty Wnioskodawca ponosi koszty sporządzenia planu, których wysokość jest uzależniona od wielkości terenu wnioskowanego do objęcia planem
  Termin załatwienia sprawy

  Złożona procedura opracowania planu powoduje, iż może ona potrwać kilka miesięcy

  Tryb odwoławczy

  Nie przysługuje

  Komórka odpowiedzialna

  Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, geodezji i kartografii, ochrony przeciwpożarowej oraz zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

  Osoba właściwa do załatwienia sprawy Józef Nawojski, inspektor UG,
  pokój nr 34, II piętro, tel. 017 22 96 605
  Inne informacje

  Złożenie kompletnego wniosku rozpoczyna poniższą procedurę:
  - zawarcie umowy darowizny (przekazania środków na opracowanie planu) między wnioskodawcą a Gminą
  - podjęcie przez Radę Gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu
  - podanie do publicznej wiadomości (tablica ogłoszeń, strona internetowa) obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia planu z informacją o możliwości składania wniosków w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia
  - podanie w prasie lokalnej informacji – ogłoszenia – o przystąpieniu do sporządzenia planu
  - zawiadomienie odpowiednich organów o przystąpieniu do sporządzenia planu celem wyrażenia opinii
  - zlecenie zespołowi urbanistów opracowanie projektu planu
  - zwołanie posiedzenia gminnej komisji urbanistyczno –architektonicznej w celu oceny opracowania projektu planu, sporządzenie protokołu z posiedzenia
  - przekazanie projektu planu do uzgodnień do odpowiednich organów
  - wyłożenie planu do publicznego wglądu
  - ogłoszenie o wyłożeniu planu do wglądu podane na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej oraz w prasie lokalnej wraz z informacją o możliwości składania uwag do planu oraz terminie dyskusji publicznej (z dyskusji sporządza się protokół)
  - podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie uchwalenia planu
  - ogłoszenie uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

 • Stopka:
  Opracował: Józef Nawojski – inspektor – 05.10.2009 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 12.10.2009 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 15.10.2009 r.
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 259331

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo