-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. dróg, transportu, oświetlenia dróg, zamówień publicznych, inf. turystycznej
Grupa tematyczna : 
Transport i komunikacja
strona
Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi gminnej
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb) 

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel.  17 2296606, fax.  17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:

  NR RD/02
  ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ

  Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U> z 2007 r. Nr 19, poz.115 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1612)
  Sposób załatwienia sprawy

  Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi gminnej

  Wymagane dokumenty Wniosek zawierający:
  1) imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o lokalizację zjazdu,
  2) nr działki będącej drogą oraz nr działki (nieruchomości) do której ma być zjazd oraz miejsce jej położenia,
  3) określenie formy władania nieruchomością (właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca, dzierżawca),
  4) określenie celu w jakim jest wykorzystywana nieruchomość,
  5) w przypadku zmiany sposobu wykorzystywania nieruchomości należy podać określenie planowanej inwestycji.

  Do wniosku należy dołączyć:
  1) mapę sytuacyjną w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją zjazdu ,
  2) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
  3) pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek jest składany w imieniu inwestora.

  Zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, w zależności od charakteru zamierzonej inwestycji.

  Opłaty Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 82 zł
  Nie podlega opłacie skarbowej zezwolenie w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
  Termin załatwienia sprawy

  Do 30 dni od złożenia wniosku

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Chmielnik w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia

  Komórka odpowiedzialna

  Samodzielne stanowisko pracy ds. utrzymania dróg

  Osoba właściwa do załatwienia sprawy Marek Czarnota – podinspektor I piętro, pok. nr 23, tel. 017 229 66 09
  Inne informacje
 • Stopka:
  Opracował: Marek Czarnota – podinspektor  – 12.10.2009 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 14.10.2009 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 16.10.2009 r.
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 260089

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo