-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. gospodarki mieniem, prawa wodnego oraz promocji gminy i kultury
Grupa tematyczna : 
Nieruchomości, grunty i lokale
strona
Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb) 

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel.  17 2296606, fax.  17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:

  NR PM/02
  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE PRZETARGU

  Podstawa prawna
  • art. 18 ust 2 pkt. 9 lit a. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
  • art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)
  • Uchwała Rady Gminy Chmielnik XV/108/2008 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie określania zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Gminy Chmielnik
  Sposób załatwienia sprawy

  Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego

  Wymagane dokumenty
  • Wniosek o sprzedaż nieruchomości sporządzony samodzielnie, zawierający następujące elementy:
   - imię i nazwisko, adres wnioskodawcy
   - numer, powierzchnia, położenie nieruchomości

  Opłaty Nie pobiera się opłat od wniosku
  Wnioskodawca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (koszty wyceny) oraz aktu notarialnego i wpisów w księgi wieczyste
  Termin załatwienia sprawy

  Procedura sprzedaży przetargowej trwa kilka miesięcy w zależności od stopnia skomplikowania sprawy

  Tryb odwoławczy

  Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilno-prawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli

  Osoba właściwa do załatwienia sprawy Agnieszka Czarnota, podinspektor UG,
  pokój nr 34, II piętro, tel. 017 22 96 605
  Komórka odpowiedzialna Stanowisko ds. gospodarki mieniem, prawa wodnego oraz promocji gminy i kultury
  Inne informacje Złożenie wniosku skutkuje rozpoczęciem poniższej procedury:
  • Uchwała Rady Gminy Chmielnik w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży
  • Ustalenie przez rzeczoznawcę majątkowego wartości nieruchomości.
  • Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  • Rozpatrzenie wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
   - w razie stwierdzenia, że prawo pierwszeństwa przysługuje: przeprowadzenie rokowań, sporządzenie protokołu z rokowań, zawarcie aktu notarialnego sprzedaży
   - w przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia:
  • Ogłoszenie przetargu (ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości).
  • Przeprowadzenie przetargu przez komisję przetargową powołaną zarządzeniem Wójta
  • Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu.
  • Podanie do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu
  • Zawiadomienie osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży do 21 dnia od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia. W zawiadomieniu zamieszcza się informację, że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  • Zawarcie notarialnej umowy sprzedaży.
 • Stopka:
  Opracował: Agnieszka Czarnota – podinspektor UG – 05.10.2009 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 12.10.2009 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 15.10.2009 r.
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 260094

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo