-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. działalności gospodarczej, spraw administracyjnych oraz rolnictwa i łowiectwa
Grupa tematyczna : 
Działalność gospodarcza
strona
Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb)

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel. 17 2296606, fax. 17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Wymagane dokumenty:
 • Miejsce złożenia dokumentu:
 • Inne informacje:

  NR DA/01
  PRZEKAZYWANIE DANYCH Z WNIOSKU CEIDG-1 DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U z 1999r. Nr 101, poz.1178 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej (Dz. U.z 2006 r. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.).
  Sposób załatwienia sprawy Przekształcenie prawidłowo wypełnionego wniosku na formę dokumentu elektronicznego opatrując go podpisem elektronicznym upoważnionego pracownika urzędu gminy i przesłanie go do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  Wymagane dokumenty
  1. Wypełniony wniosek CEIDG-1,będącym:
   - wnioskiem o wpis do CEIDG,
   - wnioskiem o zmianę wpisu w CEIDG,
   - wnioskiem o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej,
   - wnioskiem o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej,
   - wnioskiem o wykreślenie wpisu w CEIDG.
   Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz Naczelnika Skarbowego (wniosek CEIDG-1 publikowany jest na stronie Ministerstwa Gospodarki http://prod.ceidg.gov.pl).
  2. Dowód osobisty (do wglądu) albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, w przypadku składania wniosku osobiście).
  3. Wnioski CEIDG-1 można składać:
   - osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy podpisanym w obecności urzędnika przyjmującego wniosek,
   - wysyłany listem poleconym –wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza,
   - elektronicznie za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki, wniosek musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym.
  4. Przedsiębiorca może wypełnić wniosek on-line w CEIDG, a następnie wydrukować go i udać się osobiście do wybranego urzędu gminy w celu jego podpisania i złożenia. Wniosek ten zostanie w systemie CEIDG przez 7 dni, a urzędnik odnajdzie wniosek w CEIDG po kodzie kreskowym.
  5. W przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem Pełnomocnika pełnomocnictwo upoważniające do złożenia wniosku.
  Opłaty
  1. Wniosek CEIDG-1 nie podlega opłacie skarbowej.
  2. Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. (UWAGA! zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu). Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy Chmielnik lub na rachunek
   Gminy Chmielnik 65916410182002200009410001
  Termin załatwienia sprawy Nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
  Tryb odwoławczy
  1. Czynności Organu Gminy związane z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG są czynnością materialno-techniczną, od których nie przysługuje odwołanie. Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.
  2. Poprawność wniosku weryfikuje system teleinformatyczny CEIDG. Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki. Jeżeli wniosek jest niepoprawny, to organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 
  Komórka
  odpowiedzialna
  Stanowisko ds. działalności gospodarczej ,spraw administracyjnych oraz rolnictwa i łowiectwa
  Osoba właściwa do załatwienia sprawy Zofia Budak
  II piętro, pok. nr 40, tel. 172296606 wew. 52
  Inne informacje
  1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis ma również prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
  2. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej Ministerstwa Gospodarki http://prod.ceidg.gov.pl
  3. Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności Gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.
  4. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy wpis zostanie wykreślony z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki.
  5. Przedsiębiorca może wznowić działalność przed upływem 30 dni od jej zawieszenia.(28 lub 29 w lutym). Z punktu widzenia formalnoprawnego w takim przypadku nie nastąpią skutki prawne (podatkowe, ubezpieczeniowe) wynikające z faktu zawieszenia.
  6. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż w jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.
  7. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.
  8. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych.
  9. Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek w wykreślenie wpisu w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
  10. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne (z wyjątkiem nr PESEL, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej.
  11. Dane i informacje Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej są udostępniane na stronie internetowej CEIDG www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl
  12. Pytania związane z zasadami rejestracji prowadzenia działalności gospodarczej należy kierować na adres: epk@mg.gov.pl
 • Stopka:

  Opracował: Zofia Budak – inspektor – 01.03.2012r.

  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczeksekretarz gminy – 01.03.2012 r.

  Zatwierdził: Krzysztof Grad– wójt gminy - 01.03.2012 r.

 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 260089

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo