-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych
Grupa tematyczna : 
Podatki i opłaty lokalne
strona
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb)

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel. 17 2296606, fax. 17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:

  KP 01/15
  Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

  Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z dn. 30 marca 2006r., Nr 52, poz. 379);
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późniejszymi zmianami);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.  poz. 267 z późniejszymi zmianami);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628);
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Z 2007 r., Nr 59, poz. 404);
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2013, poz. 789);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie stawek zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r. 1669);
  Sposób załatwienia sprawy
  1. Złożenie stosownego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami lub przesłanie go pocztą (liczy się data stempla pocztowego) – w terminie od 1 lutego do 2 marca 2015 r. i od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia 2015 r.)
   – wniosek o zwrot podatku akcyzowego musi zawierać:
     * imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego;
     * numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego jeżeli został nadany;
     * numer PESEL;
     * numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną;
     * oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, o których mowa w art. 4 ust. 2, wyżej cytowanej ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, położonych na obszarze gminy, do której składany jest wniosek z zwrot podatku;
     * pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, o której mowa w art. 3 ust. 4 cytowanej ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;
     * numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku ma nastąpić w formie przelewu.
   – faktury VAT albo ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (I półrocze) oraz w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (II półrocze)
   – odpis z KRS, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru
  2. Odbioru dokumentów:
   – 
   decyzja o sposobie załatwienia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej wysyłana jest na adres wskazany we wniosku lub odbiorze osobistym
  3. Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminach od 1 do 30 kwietnia 2015 r. i od 1 do 31 października 2015 r. gotówką w kasie lub przelewem na rachunek bankowy
  Wymagane dokumenty
  • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:
  • Załącznik:
   1. Faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez Wójta pracownika Urzędu Gminy za zgodność z oryginałem ich kopie;
   2. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.
   3. Informacja o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie.
  Opłaty Za wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z załącznikami nie pobiera się opłaty skarbowej (poz. 53 w części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłaci skarbowej - Dz. U. 2014 poz. 1628 z późniejszymi zmianami
  Termin załatwienia sprawy

  30 dni od dnia złożenia wniosku.

  Tryb odwoławczy

  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy w Chmielniku (odwołanie wraz z załącznikami należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji)

  Komórka odpowiedzialna

  Samodzielne stanowiska pracy ds. podatków.

  Osoba właściwa do załatwienia sprawy
  • przyjmowanie wniosku Małgorzata Skoczylas – inspektor
   I piętro, pok. nr 22, tel. (017) 2304054
  • sporządzanie decyzji Barbara Kędzior-Olesiejuk – inspektor
   I piętro, pok. nr 21, tel. (017) 2304055

  Inne informacje
  • Wniosek można odebrać osobiście w Urzędzie lub do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).
  • W przypadku niepełnych informacji składający wniosek zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
  • Wniosek można składać dwa razy w roku tj.;
   1/. W terminie od 1 lutego 2015 r. do 2 marca 2015 r. wraz z dołączonymi fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 sierpnia 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku (pierwszy wniosek);
   2/. W terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2015 roku wraz z dołączonymi fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01 lutego do 31 lipca 2015 roku (drugi wniosek);
  • Wypłata kwoty zwrotu podatku nastąpi gotówką w kasie tut. Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez producenta rolnego we wniosku, w następujących terminach:
   - 1 do 30 kwietnia 2015 r. w przypadku wniosków złożonych w lutym 2015 r.;
   - 1 do 31 października 2015 r. w przypadku wniosków złożonych w lipcu 2015 r.
 • Stopka:
  Opracował: Barbara Kędzior-Olesiejuk – Podinspektor – 19.01.2015 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 19.01.2015 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 19.01.2015 r.
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 260079

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo