-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych
Grupa tematyczna : 
Podatki i opłaty lokalne
strona
Podatek rolny - osoby fizyczne i prawne
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb)

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel. 17 2296606, fax. 17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:  

  KP 02/15
  Podatek rolny – osoby fizyczne i prawne

  Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749)

  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.

  • Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów bedącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 r. (MP. 2014.935).

  • UCHWAŁA NR XLIII/288/2014 Rady Gminy Chmielnik z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chmielnik

  Sposób załatwienia sprawy
  • Zgłoszenie obowiązku podatkowego, poprzez złożenie deklaracji na podatek rolny DR-1 w pokoju nr 21 osobiście poprzez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty

  • W przypadku nie złożenia deklaracji w ustawowym terminie, wszczęcie postępowania z urzędu w sprawie wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego

  • Wypełnienie informacji o gruntach INRL-1

  • Wydanie decyzji osobie fizycznej

  Wymagane dokumenty
  • Deklaracja na podatek rolny od osoby prawnej DR-1

  • Informacja w sprawie podatku rolnego INRL-1-osoba fizyczna

  • Aktualny wypis z rejestru gruntów (Starostwo Powiatowe w Rzeszowie)

  • W przypadku zgłoszenia obowiązku podatkowego po raz pierwszy lub zmian w podstawie opodatkowania w stosunku do roku ubiegłego, należy dołączyć dowody potwierdzające powstanie obowiązku podatkowego lub zmiany

  Opłaty
  • Oprócz podatku w wysokości wynikającej z przepisów prawa, podatnik nie musi ponosić dodatkowych kosztów.
  • Podatek można uiścić w kasie Urzędu Gminy – I piętro, pokój nr 22 lub bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy – nr rach.: 65 9164 1018 2002 2000 0941 0001
  Termin załatwienia sprawy
  • Niezwłocznie (jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe warunki, przedstawia wymagane dokumenty – około 7 dni);

  • W ciągu 1 miesiąca, jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego;

  • W ciągu 2 miesięcy, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

  Tryb odwoławczy
  • Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy w Chmielniku (odwołanie wraz z załącznikami należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji)

  Komórka odpowiedzialna
  • Samodzielne stanowisko pracy ds. wymiaru podatku i opłat

  Osoba właściwa do załatwienia sprawy

  Barbara Kędzior-Olesiejuk – Podinspektor 
  I piętro, pok. nr 21, tel. (017) 2304055

  Inne informacje
  • O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość §3 zobowiązania podatkowego (sprzedaż, zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika), podatnik zobowiązany jest zawiadomić §4 tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty zmiany;
  • Podatnicy zobowiązani są składać §6 w terminie do 15 stycznia właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

  Podmiot opodatkowania

  Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, które są właścicielami lub współwłaścicielami oraz samoistnymi posiadaczami gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

  Przedmiot opodatkowania

  Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

  Termin powstania obowiązku podatkowego

  1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
  2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informację o gruntach INRL-1 <<INRL-1_2016.pdf>> w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub w przypadku zaistnienia zmian sposobu użytkowania gruntów.
  3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych mają obowiązek złożyć deklarację na podatek rolny DR-1 <<DR-1_2016.pdf>>  na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

  Termin płatności

  1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
  2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.
  3. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek płatny jest jedorazowo w terminie płatności pierwszej raty

  Stawki podatku

  1. Grunty gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego - równowartość pieniężna 2,5 q żyta, tj. 134,3750 zł.
  2. Pozostałe grunty, od 1 ha fizycznego, wynikającego z ewidencji gruntów i budynków - równowartość pieniężna 5 q żyta, tj. 268,7500 zł.

  Druki do pobrania:

 • Stopka:
  Opracował: Barbara Kędzior-Olesiejuk – Podinspektor – 19.01.2015 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 19.01.2015 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 19.01.2015 r.
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 260079

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo