-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych
Grupa tematyczna : 
Podatki i opłaty lokalne
strona
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne i prawne
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb)

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel. 17 2296606, fax. 17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:  

  KP 03/14
  Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne i prawne

  Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Z 2012 r. poz. 749 ze zm.)

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)

  • Uchwała Nr XXXV/227/2013 Rady Gminy Chmielnik z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy

  Sposób załatwienia sprawy
  • Zgłoszenie obowiązku podatkowego, poprzez złożenie deklaracji na podatek nieruchomości DN-1, w pokoju nr 21 osobiście poprzez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty

  • Kontrola poprawności złożonej deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych

  • W przypadku nie złożenia deklaracji w ustawowym terminie, wszczęcie postępowania z urzędu w sprawie wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego

  • Wypełnienie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych INRL-1

  • Wydanie decyzji osobie fizycznej

  Wymagane dokumenty
  • Deklaracja na podatek od nieruchomości od osoby prawnej DN-1

  • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości INRL-1-osoba fizyczna

  Opłaty
  • Oprócz podatku w wysokości wynikającej z przepisów prawa, podatnik nie musi ponosić dodatkowych kosztów.
  • Podatek można uiścić w kasie Urzędu Gminy – I piętro, pokój nr 22 lub bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy – nr rach.: 65 9164 1018 2002 2000 0941 0001
  Termin załatwienia sprawy
  • Niezwłocznie (jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe warunki, przedstawia wymagane dokumenty – około 7 dni);

  • W ciągi 1 miesiąca, jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego;

  • W ciągu 2 miesięcy, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

  Tryb odwoławczy
  • Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy w Chmielniku (odwołanie wraz z załącznikami należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

  Komórka odpowiedzialna
  • Samodzielne stanowisko pracy ds. wymiaru podatku i opłat

  Osoba właściwa do załatwienia sprawy

  Barbara Kędzior-Olesiejuk – Podinspektor,
  I piętro, pok. nr 21, tel. (017) 2304055

  Inne informacje
  • O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego (sprzedaż, zmian miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika), podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty zmiany; 

  Podmiot opodatkowania

  Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, które są:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami, względnie zarządzającymi nieruchomościami (lub ich częściami) lub obiektami budowlanymi (lub ich częściami), będącymi własnością Skarbu Państwa lub gminy,
  • posiadaczami bez tytułu prawnego nieruchomości (lub ich części) lub obiektów budowlanych (lub ich części), należących do Skarbu Państwa lub gminy,
  • użytkownikami wieczystymi nieruchomości.

  Przedmiot opodatkowania

  1. Budynki lub ich części.
  2. Budowle.
  3. Grunty nie objęte podatkiem rolnym i leśnym, bądź też objęte nimi i związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna.
  4. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.

  Termin powstania obowiązku podatkowego

  1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
  2. Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych INRL-1 <<INRL-1_2016.pdf>> w terminach określonych na formularzach. Podatnicy są również zobowiązani do informowania organu gminy o zmianie sposobu wykorzystania budynku albo gruntu lub ich części, mających wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
  3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć deklarację na podatek od nieruchomości DN-1 <<DN-1_2016.pdf>> na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

  Termin płatności

  1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
  2. Dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej - I rata do dnia 31 stycznia, pozostałe raty do dnia 15 każdego miesiąca, bez wezwania organu podatkowego.
  3. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek płatny jest jedorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

  Stawki podatku

  1. Budynki mieszkalne lub ich części, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,45 zł.
  2. Budynki lub ich część , związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, od 1 m2 powierzchni – 16,49 zł.
  3. Budynki lub ich część , zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 9,37 zł.
  4. Budynki lub ich część związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,10 zł.
  5. Pozostałe budynki lub ich część, od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,94 zł.
  6. Budowle lub ich część - 2% ich wartości.
  7. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od 1 m2 ogólnej powierzchni - 0,62 zł.
  8. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1 ha ogólnej powierzchni - 3,83 zł.
  9. Grunty pozostałe, od 1 m2 powierzchni - 0,16 zł.
  10. Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, od 1 m2 powierzchni - 3,00 zł.

  Druki do pobrania:

 • Stopka:
  Opracował: Barbara Kędzior-Olesiejuk – Podinspektor – 16.01.2014 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 16.01.2014 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 16.01.2014 r.
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 259298

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo