-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych
Grupa tematyczna : 
Podatki i opłaty lokalne
strona
Podatek leśny - osoby fizyczne i prawne
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb)

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel. 17 2296606, fax. 17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:  

  KP 04/15
  Podatek leśny – osoby fizyczne i prawne

  Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Z 2012 r. poz. 749)

  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Z 2013 r. poz. 465 ze zm.)

  • Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. (M.P.2014.955)

  Sposób załatwienia sprawy
  • Zgłoszenie obowiązku podatkowego, poprzez złożenie deklaracji na podatek leśny DL-1; w pokoju nr 21 osobiście poprzez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty

  • W przypadku nie złożenia deklaracji w ustawowym terminie, wszczęcie postępowania z urzędu w sprawie wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego

  • Wypełnienie informacji o lasach INRL-1

  • Wydanie decyzji osobie fizycznej

  Wymagane dokumenty
  • Deklaracja na podatek od leśny DL- 1

  • Informacja w sprawie podatku leśnego INRL-1-osoba fizyczna

  Opłaty
  • Oprócz podatku w wysokości wynikającej z przepisów prawa, podatnik nie musi ponosić dodatkowych kosztów.
  • Podatek można uiścić w kasie Urzędu Gminy – I piętro, pokój nr 22 lub bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy – nr rach.: 65 9164 1018 2002 2000 0941 0001
  Termin załatwienia sprawy
  • Niezwłocznie (jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe warunki, przedstawia wymagane dokumenty – około 7 dni);

  • W ciągi 1 miesiąca, jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego;

  • W ciągu 2 miesięcy, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

  Tryb odwoławczy
  • Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy w Chmielniku (odwołanie wraz z załącznikami należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji)

  Komórka odpowiedzialna
  • Samodzielne stanowisko pracy ds. wymiaru podatku i opłat

  Osoba właściwa do załatwienia sprawy

  Barbara Kędzior-Olesiejuk – Podinspektor
  I piętro, pok. nr 21, tel. (017) 2304055

  Inne informacje
  • O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego( sprzedaż, zmian miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika), podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty zmiany;
  • Podatnicy zobowiązani są składać w terminie do 15 stycznia właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. 

  Podmiot opodatkowania

  Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, będące w dniu 1 stycznia roku podatkowego właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lasów lub posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

  Przedmiot opodatkowania

  Wszystkie lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna, przy czym lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. (symbol Ls)

  Termin powstania obowiązku podatkowego

  1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
  2.  Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć informację o lasach INRL-1 <<INRL-1_2016.pdf>> w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian.
  3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie mające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć5. deklarację na podatek leśny DL-1 <<DL-1_2016.pdf>> na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

  Termin płatności

  1. Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
  2. Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie mających osobowości prawnej - według składanych deklaracji: w 12 ratach do dnia 15 każdego miesiąca roku podatkowego.
  3. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek płatny jest jedorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

  Stawki podatku

  Za 1 ha fizyczny lasu - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj.  42,1894 zł.

  Druki do pobrania:

 • Stopka:  
  Opracował: Barbara Kędzior-Olesiejuk – Podinspektor – 19.01.2015 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 19.01.2015 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 19.01.2015 r.
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 259300

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo