-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych
Grupa tematyczna : 
Podatki i opłaty lokalne
strona
Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne i prawne
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb)

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel. 17 2296606, fax. 17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:  

  KP 05/11
  Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i prawne

  Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.)

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.)

  • Uchwała Nr XIV/81/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie podatku od środków transportowych

  Sposób załatwienia sprawy
  • Zgłoszenie obowiązku podatkowego, poprzez złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A w pokoju nr 21 osobiście poprzez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty

  • W ciągu 14 dni od nabycia środka transportowego zgłoszenie obowiązku podatkowego. Należy złożyć deklarację na podatek od środków transportowych na druku DT-1 wraz z załącznikiem do deklaracji DT-1/A oraz załączyć umowę kupna sprzedaży.

  • Odpowiednie skorygowanie deklaracji w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności

  • W przypadku nie złożenia deklaracji w ustawowym terminie, wszczęcie postępowania z urzędu w sprawie wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego

  Wymagane dokumenty
  • Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem do deklaracji DT-1/A`

  Opłaty
  • Oprócz podatku w wysokości wynikającej z przepisów prawa, podatnik nie musi ponosić dodatkowych kosztów.
  • Podatek można uiścić w kasie Urzędu Gminy – I piętro, pokój nr 22 lub bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Gminy – nr rach.: 65 9164 1018 2002 2000 0941 0001
  Termin załatwienia sprawy
  • Niezwłocznie (jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe warunki, przedstawia wymagane dokumenty – około 7 dni);

  • W ciągu 1 miesiąca, jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego;

  • W ciągu 2 miesięcy, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

  Tryb odwoławczy
  • Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy w Chmielniku (odwołanie wraz z załącznikami należy złożyć§82 w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji)

  Komórka odpowiedzialna
  • Samodzielne stanowisko pracy ds. wymiaru podatku i opłat

  Osoba właściwa do załatwienia sprawy

  Barbara Kędzior-Olesiejuk – Podinspektor
  I piętro, pok. nr 21, tel. (017) 2304055

  Inne informacje
  • O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego ( sprzedaż, zmian miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika), podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty zmiany;
  • Podatnicy zobowiązani są składać w terminie do 15 stycznia właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportu na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. 

  Podmiot opodatkowania

  Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

  Przedmiot opodatkowania

  1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton.
  2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.
  3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do użycia łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton.
  4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do użycia łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 ton.
  5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
  6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
  7. Autobusy.

  Termin powstania obowiązku podatkowego

  1. W przypadku nabycia nowego środka transportowego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany.
  2. W przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
  3. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są zobowiązane:
  • złożyć w Urzędzie Gminy w Chmielniku pok. 21, w terminie do 15 lutego, deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy<<dt-1.pdf (178.16 Kb)>> oraz załącznik <<dt-1a.pdf (203.81 Kb)>>, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
  • odpowiednio skorygować· deklarację w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego albo zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

  Termin płatności

  Dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - w dwóch ratach: do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.

  Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:

  1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 ton i poniżej 12 ton: 
    1) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 550 zł 
    2) powyżej 5,5 ton do 9,0 ton włącznie - 700 zł 
    3) powyżej 9,0 ton a poniżej 12 ton - 1000 zł
  2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
  3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 864 zł.
  4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
  5. Od przyczepy lub naczepy ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 800 zł.
  6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton- stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
  7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
    1) mniej niż 22 miejsca - 1000 zł 
    2) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1500 zł 

  Załącznik nr 1

  Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku (w złotych)
  nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  Dwie osie
  12 13 800 900
  13 14 900 1.000
  14 15 1.100 1.100
  15   1.100 1.310
  Trzy osie
  12 17 1.000 1.100
  17 19 1.100 1.200
  19 21 1.150 1.250
  21 23 1.250 1.300
  23 25 1.250 1.650
  25   1.300 1.650
  Cztery osie i więcej
  12 25 1.200 1.300
  25 27 1.300 1.400
  27 29 1.400 1.750
  29 31 1.750 2.600
  31   1.750 2.600

  Załącznik nr 2

  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
  nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  Dwie osie
  12 18 1.100 1.200
  18 25 1.200 1.250
  25 31 1.250 1.300
  31   1.500 2.100
  Trzy osie i więcej
  12 40 1.400 1.800
  40   1.800 2.700

  Załącznik nr 3

  Stawki podatku od środków transportowych dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.

  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
  nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  Jedna oś
  12 18 400 500
  18 25 450 550
  25   500 600
  Dwie osie
  12 28 500 600
  28 33 650 900
  33 38 900 1.400
  38   1.250 1.800
  Trzy osie i więcej
  12 38 750 1.000
  38   1.000 1.400

   

  Druki do pobrania:

 • Stopka:
  Opracował: Barbara Kędzior-Olesiejuk – Podinspektor – 02.12.2011 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 02.12.2011 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 02.12.2011 r.
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 260088

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo