-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych
Grupa tematyczna : 
Podatki i opłaty lokalne
strona
Udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia już istniejącego gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej 100 ha.
 • Nagłówek:  

  logo-chm.jpg (2.62 Kb) 

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel.  17 2296606, fax.  17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:  

  KP 07/10
  Udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia już istniejącego gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej 100 ha

  Podstawa prawna
  • Art. 207 i 210 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) oraz art. 12, ust. 1, pkt. 4, ust. 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
  Sposób załatwienia sprawy
  • Wydanie decyzji

  Wymagane dokumenty
  • Podanie o przyznanie ulgi wraz z uzasadnieniem, kserokopia aktu notarialnego zakupionego gruntu, oświadczenie z art. 12, ust.5 ustawy o podatku rolnym, oświadczenie o poniesionych kosztach kwalifikowanych, kserokopia umowy kredytowej ( w przypadku , gdy wnioskodawca korzystał z kredytu preferencyjnego)

  Opłaty
  • Nie podlega opłacie skarbowej.
  Termin załatwienia sprawy
  • Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku.

  Tryb odwoławczy
  • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Chmielnik w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Winno ono zawierać zarzuty przeciw decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

  Komórka odpowiedzialna
  • Samodzielne stanowisko pracy ds. wymiaru podatku i opłat

  Osoba właściwa do załatwienia sprawy

  Barbara Kędzior-Olesiejuk – Podinspektor
  I piętro, pok. nr 21, tel. (017) 2304055

  Inne informacje

  Wniosek powinien zawierać dane o dacie zakupu ziemi i oświadczenie, iż kupujący jest osobą obcą dla sprzedającego. Okres zwolnienia( 5 lat) liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów bądź prawa wieczystego użytkowania gruntów, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie.

 • Stopka:  
  Opracował: Barbara Kędzior-Olesiejuk – Podinspektor – 06.10.2009 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 12.10.2009 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 15.10.2009 r.
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 259336

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo