-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych
Grupa tematyczna : 
Podatki i opłaty lokalne
strona
Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych – osoby prawne
 • Nagłówek:  

  logo-chm.jpg (2.62 Kb) 

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel.  17 2296606, fax.  17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:  

  KP 08/10
  Odroczenie terminów płatności lub rozłożenie na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych – osoby prawne

  Podstawa prawna
  • art. 67a, art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm)
  Sposób załatwienia sprawy
  • Wydanie decyzji

  Wymagane dokumenty
  • Wniosek, który powinien zawierać :

   • Określenie charakteru pomocy o jaką ubiega się podatnik – zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.);

   • Opis bieżącej sytuacji finansowej, udokumentowanej poprzez dołączenie kserokopii bilansu, rachunku strat i zysków za ostatni okres sprawozdawczy;

   • Ostatnio złożone w Urzędzie Skarbowym zeznanie o wysokości dochodu /poniesionej straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8;

   • Nr NIP, PKD;

   • Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jak przedsiębiorca otrzymał w ciągu trzech ostatnich lat poprzedzających dzień wstąpienia o udzielenie pomocy;

   • Informację o pomocy publicznej otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy, w szczególności dane o dacie jej udzielenia, podstawie prawnej, formie i przeznaczeniu.

  Opłaty
  • Nie podlega opłacie skarbowej.
  Termin załatwienia sprawy
  • Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wszczęcia postępowania, w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy.

  Tryb odwoławczy
  • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Chmielnik. Zażalenie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Winno ono zawierać zarzuty przeciw decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

  Komórka odpowiedzialna
  • Samodzielne stanowisko pracy ds. wymiaru podatku i opłat

  Osoba właściwa do załatwienia sprawy

  Barbara Kędzior-Olesiejuk – Podinspektor
  I piętro, pok. nr 21, tel. (017) 2304055

  Inne informacje

  Brak uwag.

 • Stopka:  
  Opracował: Barbara Kędzior-Olesiejuk – Podinspektor – 06.10.2009 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 12.10.2009 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 15.10.2009 r.
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 260090

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo