-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja ludności
Grupa tematyczna : 
Sprawy obywatelskie
strona
SC-07 ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY
 • Nagłówek:

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50

  Godziny pracy urzędu:
  od poniedziałku do piątku od 07:15 do 15:15

 • Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 388).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Nr 220, poz. 1306 z późn. zm.).
 • Wymagane dokumenty:
  1. Wniosek "Zgłoszenie pobytu czasowego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka).

  2. Do wglądu:

  • Ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwie,
  • Wiza,
  • Umieszczony w dokumencie podróży odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • Karta pobytu,
  • Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
  • Dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt czasowy
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał) np.:
   - wypis z księgi wieczystej,
   - umowa cywilno-prawna ,
   - decyzja administracyjna,
   - orzeczenie sądu,
   - inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
 • Opłaty:

  Nie pobiera się

 • Termin i sposób załatwiania:

  Niezwłocznie

  Zarejestrowanie zameldowania w Rejestrze Zamieszkania Cudzoziemców. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.

 • Miejsce złożenia dokumentu:

  Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, pok. 14

 • Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje

 • Inne informacje:
  1. Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "Zgłoszenie pobytu czasowego " potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez najemcę lub właściciela lokalu.
  2. Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy lub właściciela, którzy muszą okazać dokument stwierdzający tożsamość.
  3. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego, wydane przez organ nadzoru budowlanego.
  4. Cudzoziemcy zwolnienie są z obowiązku meldunkowego, jeżeli ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.
  5. Organ dokonując zameldowania na pobyt czasowy nie wydaje z urzędu zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy.

  Załączniki do sprawy:
  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY.pdf

 • Stopka:

  Opracowała:
  Kierownik USC
  Agata Bolanowska

  Sprawdziła:
  Sekretarz Gminy
  Magdalena Wdowik-Reczek

  Zatwierdził:
  Wójt Gminy Chmielnik
  Krzysztof Grad

  Ważne od 01.03.2015 r.

pobierz plik:
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 259298

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo