-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. ochrony środowiska, utrzymania czystości, ochrony zabytków
Grupa tematyczna : 
Ochrona środowiska
strona
OS-02 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • Nagłówek:

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50

  Godziny pracy urzędu:
  od poniedziałku do piątku od 07:15 do 15:15

 • Podstawa prawna:
  • art. 71-87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71),
  • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
 • Wymagane dokumenty:

  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  Do wniosku należy załączyć:

  1. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku, gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia);
  2. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
  3. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem pkt 6 lit. a i b;
  4. mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej ;
  5. w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy ewidencyjnej - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
  6. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem podanym poniżej:
  7. jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ww. kopię mapy ewidencyjnej, kopię załącznika graficznego oraz wypis z rejestru gruntów przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
  8. jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ww. kopię mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru gruntów przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne;
  9. jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa art. 72 ust. 1 pkt 4-5 oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się ww. wypisu z rejestru gruntów;
  10. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10 (decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji.

  Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna w szczególności zawierać dane o:

  1. rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
  2. powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
  3. rodzaju technologii,
  4. ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
  5. przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
  6. rozwiązaniach chroniących środowisko,
  7. rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
  8. możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
  9. obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.), znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania na przedsięwzięcia.
  10. wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego, w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.
  11. finansowaniu planowanej inwestycji (w szczególności czy planowana do realizacji inwestycja będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej lub czy Inwestor zamierza wystąpić z wnioskiem o dotację ze środków wspólnotowych. Jeżeli tak, to proszę o podanie nazwy Funduszu)

  (wniosek dostępny na stanowisku pracy bądź na stronie internetowej urzędu www.bip.chmielnik.pl)

 • Opłaty:

  Opłata skarbowa:

  205 zł za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

  17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury);

  105 zł za przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby;

  205 zł za zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  Opłata skarbowa wymagana z chwilą złożenia wniosku.

  Wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Gminy Chmielnik, I piętro, pok. 22 w godz. 9:00 do 13:00 lub na konto: BS O/Ch-k 65 9164 1018 2002 2000 0941 0001

 • Termin i sposób załatwiania:

  Do 1 miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Chmielniku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego) m. in. uzyskania opinii i uzgodnień od organów ochrony środowiska biorących udział w postępowaniu.

 • Miejsce złożenia dokumentu: Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, pok. 32
 • Tryb odwoławczy:

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Chmielnik w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 • Inne informacje:

  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskali praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

  Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.

  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

  Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

 • Stopka:

  Opracowała:
  Inspektor
  Lidia Urbaś

  Sprawdziła:
  Sekretarz Gminy
  Magdalena Wdowik-Reczek

  Zatwierdził:
  Wójt Gminy Chmielnik
  Krzysztof Grad

  Ważne od 1.12.2016 r.

  pobierz plik:

  • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • wzór karty informacyjnej przedsięwzięcia
  • oświadczenie
pobierz pliki:
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 260089

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo