-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. ochrony środowiska, utrzymania czystości, ochrony zabytków
Grupa tematyczna : 
Ochrona środowiska
strona
OS-05 WPIS/ZMIANA WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
 • Nagłówek:

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50

  Godziny pracy urzędu:
  od poniedziałku do piątku od 07:15 do 15:15

 • Podstawa prawna:
  • art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 250),
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r, poz. 783 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
 • Wymagane dokumenty:

  Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru/zmiany wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zawierający:

  1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
  4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

  Do wniosku należy dołączyć:

  1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  2. oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

  (wniosek dostępny na stanowisku pracy bądź na stronie internetowej urzędu www.bip.chmielnik.pl)

 • Opłaty:

  Opłata skarbowa:

  • 50 zł za wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru)-
  • 25 zł za zmianę wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem ( tj. 50% stawki określonej do wpisu);
  • 17 zł za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze;
  • 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury);
  • 5 zł za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii z oryginałem dokonane przez organ administracji samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej strony.

  Opłata skarbowa wymagana z chwilą złożenia wniosku.

  Wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Gminy Chmielnik, I piętro, pok. 22 w godz. 9:00 do 13:00 lub na konto: BS O/Ch-k 65 9164 1018 2002 2000 0941 0001

 • Termin i sposób załatwiania:

  Do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.

 • Miejsce złożenia dokumentu: Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, pok. 32
 • Tryb odwoławczy:

  W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Chmielnik w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 • Inne informacje:

  Przed dokonaniem wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej Wójt Gminy Chmielnik może:

  wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,

  dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych w złożonym oświadczeniu, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

  Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Wójtowi Gminy Chmielnik wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

  Podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań wg wzoru sprawozdania określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 934).

 • Stopka:

  Opracowała:
  Inspektor
  Lidia Urbaś

  Sprawdziła:
  Sekretarz Gminy
  Magdalena Wdowik-Reczek

  Zatwierdził:
  Wójt Gminy Chmielnik
  Krzysztof Grad

  Ważne od 1.12.2016 r.

  pobierz plik:

  • wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Chmielnik
  • oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Chmielnik
pobierz pliki:
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 260092

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo