-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. ochrony środowiska, utrzymania czystości, ochrony zabytków
Grupa tematyczna : 
Ochrona środowiska
strona
OS-06 ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
 • Nagłówek:

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50

  Godziny pracy urzędu:
  od poniedziałku do piątku od 07:15 do 15:15

 • Podstawa prawna:
  • art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r, poz. 250)
  • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)
 • Wymagane dokumenty:

  Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, który powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  2. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
  3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
  4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
  5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
  6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

  Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
  (wniosek dostępny na stanowisku pracy bądź na stronie internetowej urzędu www.bip.chmielnik.pl)

 • Opłaty:

  Opłata skarbowa:

  • 107 zł za zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;
  • 53,50 zł za zmianę decyzji zezwalającej na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;
  • 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

  Opłata skarbowa wymagana z chwilą złożenia wniosku.

  Wpłaty należy dokonać w kasie Urzędu Gminy Chmielnik, I piętro, pok. 22 w godz. 9:00 do 13:00 lub na konto: BS O/Ch-k 65 9164 1018 2002 2000 0941 0001

 • Termin i sposób załatwiania:

  Ustawowo do 30 dni.

 • Miejsce złożenia dokumentu: Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, pok. 32
 • Tryb odwoławczy:

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Chmielnik w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 • Inne informacje:

  Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Wójt Gminy Chmielnik może:

  • wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
  • dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielnie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

  Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Wójtowi Gminy Chmielnik wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu,

  Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

  Wójt odmówi wydania zezwolenia, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania nieczystościami ciekłymi:

  • jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi,
  • mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska,
  • przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

  Odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji Wójta Gminy Chmielnik,

  Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Chmielnik. Sprawozdanie należy przedłożyć Wójtowi Gminy Chmielnik w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

  Wzór sprawozdania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 934).

 • Stopka:

  Opracowała:
  Inspektor
  Lidia Urbaś

  Sprawdziła:
  Sekretarz Gminy
  Magdalena Wdowik-Reczek

  Zatwierdził:
  Wójt Gminy Chmielnik
  Krzysztof Grad

  Ważne od 1.12.2016 r.

  pobierz plik:

  • wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
pobierz plik:
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 259297

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo