-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. ochrony środowiska, utrzymania czystości, ochrony zabytków
Grupa tematyczna : 
Ochrona środowiska
strona
OS-08 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 • Nagłówek:

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50

  Godziny pracy urzędu:
  od poniedziałku do piątku od 07:15 do 15:15

 • Podstawa prawna:
  • art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250),

  • Uchwała Nr XVII/103/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  • Uchwała Nr III/23/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

 • Wymagane dokumenty:

  Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sporządzona zgodnie ze wzorem zawartym w do Uchwały Nr XVII/103/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 20 czerwca 2016 r.. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  (druk dostępny na stanowisku pracy bądź na stronie internetowej urzędu www.bip.chmielnik.pl)

 • Opłaty:

  Za złożenie deklaracji opłaty się nie pobiera.

  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkałej jest uzależniona od ilości osób ją zamieszkujących oraz sposobu zbiórki odpadów komunalnych, tj. odpady zmieszane lub zbierane w sposób selektywny. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (np. szkoły, sklepy, itp.) opłata jest uzależniona od pojemności pojemnika na odpady i częstotliwości jego opróżniania. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tzw. nieruchomości mieszanej stanowi sumę opłat z części zamieszkałej i z części na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

  Opłatę uiszcza się w trybie kwartalnym do 20 dnia pierwszego miesiąca kwartału.

 • Termin i sposób załatwiania:

  Deklarację uznaje się za złożoną z chwilą wpływu do Urzędu Gminy w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pokój 32

  W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 • Miejsce złożenia dokumentu:

  Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, pok. 32

 • Tryb odwoławczy:

  Tryb odwoławczy nie dotyczy przyjęcia deklaracji.

  W przypadku wydania decyzji, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Chmielnik w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie.

 • Inne informacje:

  Jedna deklaracja dotyczy jednej nieruchomości.

  W przypadku deklaracji z nieruchomości zamieszkałej należy zadeklarować ilość osób faktycznie ją zamieszkujących (a nie zameldowanych).

  Zgodnie z art. 6m w/w ustawy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nowa deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

  Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599 z późn. zm.)

  Stawki opłat zostały określone Uchwałą Nr III/23/2015 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

 • Stopka:

  Opracowała:
  Inspektor
  Lidia Urbaś

  Sprawdziła:
  Sekretarz Gminy
  Magdalena Wdowik-Reczek

  Zatwierdził:
  Wójt Gminy Chmielnik
  Krzysztof Grad

  Ważne od 15.07.2016 r.

  pobierz plik:

  • deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pobierz plik:
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 260079

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo