-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. ochrony środowiska, utrzymania czystości, ochrony zabytków
Grupa tematyczna : 
Ochrona środowiska
strona
OS-09 DOKONANIE OGLĘDZIN DRZEW I KRZEWÓW STANOWIĄCYCH ZŁOMY I WYWROTY
 • Nagłówek:

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50

  Godziny pracy urzędu:
  od poniedziałku do piątku od 07:15 do 15:15

 • Podstawa prawna:
  • art. 83f. ust. 1. pkt. 14) lit. b) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.)
 • Wymagane dokumenty:

  Na podstawie art. 83f. ust. 1. pkt. 14) lit. b) ustawy o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.) który mówi: „przepisów art. 83 ust. 1 w/w ustawy (usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek) nie stosuje się do”: drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez: inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

  Celem potwierdzenia w drodze oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, że drzewa lub krzewy znajdujące się na działce/nieruchomości stanowią złomy lub wywroty należy:

  1. Powiadomić pisemnie Urząd Gminy Chmielnik o znajdującym się na nieruchomości drzewie/krzewie ze złamanym pniem i/lub drzewa/krzewy przewrócone podając:
   a) liczbę drzew ze złamanym pniem;
   b) powierzchnię krzewów ze złamanymi pędami w m2;
   c) liczbę drzew wywróconych;
   d) powierzchnię krzewów wywróconych w m2.
  2. Osoba zgłaszająca złom lub wywrot do usunięcia ma obowiązek podać tytuł do władania działką/nieruchomością z której usuwany będzie złom lub wywrot;
  3. W przypadku pisemnej formy zgłoszenia można dołączyć dokumentację fotograficzną przedstawiająca drzewo/ krzew objęte wnioskiem (nie jest to niezbędne ale przyspieszy rozpoznawanie sprawy).

  (wniosek dostępny na stanowisku pracy bądź na stronie internetowej urzędu www.bip.chmielnik.pl)

 • Opłaty:

  Nie pobiera się opłat

 • Termin i sposób załatwiania:

  Niezwłocznie po przyjęciu wniosku

  Rozpatrzenie wniosku i oględziny w terenie

 • Miejsce złożenia dokumentu: Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, pok. 32
 • Tryb odwoławczy:

  Nie przysługuje tryb odwoławczy

 • Inne informacje:

  Protokół oględzin złomu lub wywrotu stwierdzający, że drzewo/krzew stanowi złom lub wywrot jest podstawą do ich usunięcia bez konieczności ubiegania się o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

  Drzewo/krzew nie stanowiące złomu lub wywrotu wymagają uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

  Podanie numeru telefonu lub adresu e-mail przyspieszy rozpoznanie sprawy gdyż ułatwi ustalenie terminu przeprowadzenia oględzin.

  Wniosek może złożyć każdy kto ma interes prawny w uzyskaniu zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - a więc ten kto włada nieruchomością jako posiadacz lub ma do niej tytuł prawny a jest upoważniony do decydowania o usunięciu drzewa / krzewu.

  Dokonanie oględzin zwalnia jedynie z obowiązku uzyskiwania zezwolenia wójta na usunięcie drzewa - nie zwalnia jednak z konieczności uzyskania zgody właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa, jeśli wnioskodawca nie jest jej właścicielem. Uzyskanie takiej zgody następuje zgodnie z przepisami prawa cywilnego i organy Gminy w żaden sposób nie pośredniczą w tego typu ustaleniach.

  Uwaga:

  • wywrot to drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej,
  • złom to drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej.
 • Stopka:

  Opracowała:
  Inspektor
  Lidia Urbaś

  Sprawdziła:
  Sekretarz Gminy
  Magdalena Wdowik-Reczek

  Zatwierdził:
  Wójt Gminy Chmielnik
  Krzysztof Grad

  Ważne od 1.12.2016 r.

  pobierz plik:

  • wniosek o dokonanie oględzin złomów / wywrotów przeznaczonych do usunięcia
  • oświadczenie
pobierz pliki:
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 260079

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo