-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. ochrony środowiska, utrzymania czystości, ochrony zabytków
Grupa tematyczna : 
Ochrona środowiska
strona
OS-10 UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
 • Nagłówek:

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50

  Godziny pracy urzędu:
  od poniedziałku do piątku od 07:15 do 15:15

 • Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672).
  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ).
 • Wymagane dokumenty:

  Pisemny wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.

  Bez pisemnego wniosku udostępnia się:

  • informację nie wymagającą wyszukiwania,
  • w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, innej katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, lub innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, spowodowanego działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi - informacje znajdujące się w posiadaniu organów administracji lub dla nich przeznaczone, umożliwiające osobom które mogą ucierpieć w wyniku tego zagrożenia, podjęcie działań w celu zapobieżenia lub zminimalizowania szkód wynikających z tego zagrożenia.

  (wniosek dostępny na stanowisku pracy bądź na stronie internetowej urzędu www.bip.chmielnik.pl)

 • Opłaty:

  Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.

  Pobiera się opłaty za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, sporządzenie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie. Ich wartość określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415 ze zm.).

 • Termin i sposób załatwiania:

  Udostępnienie i przesłanie informacji następuje nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

  Rozpatrzenie wniosku

  Udostępnienie informacji bądź wydanie decyzji o jej odmowie

 • Miejsce złożenia dokumentu: Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, pok. 32
 • Tryb odwoławczy:

  Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji.

  Odwołanie przysługuje tylko w razie odmowy udzielenia informacji.

  Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Chmielnik, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 • Inne informacje:

  Informację nie wymagającą wyszukiwania, która może być przekazana ustnie, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

  Nie udostępnia się informacji, jeżeli ich udostępnienie mogłoby naruszyć przepisy o ochronie danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej oraz nie udostępnia się informacji dotyczących:

  • spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym jeżeli ujawnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania,
  • spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli udostępnienie mogłoby naruszyć te prawa,
  • dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu,
  • dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie dla środowiska.
 • Stopka:

  Opracowała:
  Inspektor
  Lidia Urbaś

  Sprawdziła:
  Sekretarz Gminy
  Magdalena Wdowik-Reczek

  Zatwierdził:
  Wójt Gminy Chmielnik
  Krzysztof Grad

  Ważne od 1.12.2016 r.

  pobierz plik:

  - wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

pobierz plik:
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 259298

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo