-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

WIRTUALNY URZĄD 

Wydział : 
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, sportu i zdrowia
Grupa tematyczna : 
Działalność gospodarcza
strona
Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • Nagłówek:

  logo-chm.jpg (2.62 Kb) 

  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50,
  tel.  17 2296606, fax.  17 2296600
  e-mail: sekretariat@chmielnik.pl www.chmielnik.pl
  Godziny otwarcia Urzędu:
  poniedziałek - piątek: 715 – 1515

 • Inne informacje:

  NR OR/01
  WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

  Podstawa prawna
  • art.18 ust.1, 2, 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 ze zmianami),

  • Uchwała Rady Gminy Chmielnik Nr XXVII/172/2005 z dnia z dnia 9 września 2005 roku w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Chmielnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

  • Uchwała Rady Gminy Chmielnik Nr XXII/139/2005 z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia dla terenu gminy Chmielnik liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

  Sposób załatwienia sprawy

  Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

  Wymagane dokumenty
  • Wypełniony formularz wniosku (własnoręcznie podpisany) o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dostępny na stronie internetowej urzędu, bądź na stanowisku pracy):

  • Załączniki:
   o zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
   o dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
   o pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
   o decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie potwierdzające spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

  Opłaty Za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są opłaty wnoszone na rachunek Gminy nr: BS/O Ch-k 65 9164 1018 2002 2000 0941 0001 , przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
  a) za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 525 złotych;
  b) za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 525 zł;
  c) za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu - 2100 zł.
  Termin załatwienia sprawy W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
  Tryb odwoławczy

  Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Chmielnik w terminie 14 dni od daty otrzymania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

  Komórka odpowiedzialna

  Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, sportu i zdrowia.

  Osoba właściwa do załatwienia sprawy Adam Tereszkiewicz – inspektor
  II piętro, pok. nr 37, tel.(017) 2304049
  Inne informacje

  Placówki prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (restauracje, bary, kawiarnie, itp.) winny być usytuowane w odległości co najmniej 50 m, od obiektów kultu religijnego (kościoły, kaplice), szkół, przedszkoli, placówek opiekuńczych, cmentarzy.
  Placówki prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) winny być usytuowane w odległości co najmniej 30 m, od obiektów kultu religijnego (kościoły, kaplice), szkół, przedszkoli, placówek opiekuńczych, cmentarzy.
  Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), wydawane są zgodnie z limitem liczby punktów sprzedaży ustalonym uchwałą przez Radę Gminy Chmielnik.
  Wniosek o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kierowany jest do zaopiniowania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chmielniku. Wójt Gminy wydaje zezwolenie po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Chmielnik.

 • Stopka:
  Opracował: Adam Tereszkiewicz – inspektor – 05.10.2009 r.
  Sprawdził: Magdalena Wdowik-Reczek – Sekretarz Gminy – 07.10.2009 r.
  Zatwierdził: Krzysztof Grad – Wójt Gminy – 09.10.2009 r.
 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 260090

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo