-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Przetargi 

URZĄD 
RD.271.5.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
04 listopada 2019, 12:17

Chmielnik, 2019-10-31

RD.271.5.2019

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: : „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w km 0+000 – 0+265 w miejscowości Chmielnik na dz. o nr ewid. 2046/4, 2033/5, 2015/2, 2014/2 i 2047/2, nr sprawy: RD.271.5.2019.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pózn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

LUKATRANS Łukasz Potoczny, 36-245 Nozdrzec 47

Uzasadnienie wyboru: Oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 pkt, zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca najwyżej oceniony potwierdził, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 oraz art. 24 aa Pzp.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

„najniższa cena”

– max 60 pkt

Liczba punktów

w kryterium „okres rękojmi

za wady”

– max 40 pkt

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy

„JAR” s.c. Jan Synoś,

Ryszard Rząsa,

Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn

45,42

40,00

85,42

2

Przedsiębiorstwo

Drogowo-Mostowe

Spółka Akcyjna

ul. Drogowców 1,

39-200 Dębica

50,59

40,00

90,59

3

LUKATRANS

Łukasz Potoczny,

36-245 Nozdrzec 47

60,00

40,00

100,00

 

Wójt
/Krzysztof Grad/

__________________________________
Kierownik Zamawiającego

Zażaczniki:5752_191104_informacja_o_wyborze.pdf - Informacja w pliku PDF z dnia 04-11-2019 r.
««« powrót
Liczba odwiedzin: 257368

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo