-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Przetargi 

URZĄD 
RD.271.6.2019 Przebudowa dróg gminnych
15 listopada 2019, 13:24

Chmielnik, 2019-11-15

RD.271.6.2019

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych nr 108266R Zabratówka Wieś – Błędowa Tyczyńska km 0+000 – 2+841 i nr 108267R Zabratówka – Markówki – Grzegorzówka km 0+284 – 1+185”2, nr sprawy: RD.271.6.2019.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pózn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o. o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów

Uzasadnienie wyboru: Oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 pkt, zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca najwyżej oceniony potwierdził, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 oraz art. 24 aa Pzp.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

„najniższa cena”

– max 60 pkt

Liczba punktów

w kryterium „okres rękojmi

za wady”

– max 40 pkt

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

STARBAG Sp. z o. o.

ul. Parzniewska 10,

05-800 Pruszków

57,60

40,00

97,60

2

Bieżące Utrzymanie Dróg

Mariusz Ślimak

Ruszelczyce 107a,

37-755 Krzywcza

55,28

40,00

95,28

3

Miejskie Przedsiębiorstwo

Dróg i Mostów Sp. z o. o.

ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów

60,00

40,00

100,00

4

Przedsiębiorstwo

Drogowo-Mostowe

Spółka Akcyjna

ul. Drogowców 1,

39-200 Dębica

54,16

40,00

94,16

5

LUKATRANS

Łukasz Potoczny

36-245 Nozdrzec 47

51,48

40,00

91,48

6

DROGBUD GOLCOWA PRO

Sp. z o. o.

36-231 Golcowa 89

41,73

40,00

81,73

7

Firma Handlowo-Usługowa

„Ligęzka” Grzegorz Ligęzka

39-223 Strzegocice 110D

40,68

40,00

80,68

8

Przedsiębiorstwo

„MOLTER” Sp. z o. o.

Rudna Mała 47b,

36-060 Głogów Małopolski

56,33

40,00

96,33

9

Konsorcjum Firm:

Lider:

PBI Infrastruktura S. A.

ul. Kolejowa 10E,

23-200 Kraśnik

Partner:

PBI WMB Sp. z o. o.

ul. Błonie 8,

27-600 Sandomierz

54,25

40,00

94,25

10

MATBUD Sikora Sylwia

ul. Grunwaldzka 40,

36-040 Boguchwała

36,52

40,00

76,52

11

Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy

„JAR” s.c. Jan Synoś,

Ryszard Rząsa,

Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn

41,43

40,00

81,43

 

Wójt
/Krzysztof Grad/

__________________________________
Kierownik Zamawiającego

Zażaczniki:5765_191115_informacja_o_wyborze.pdf - Informacja w pliku PDF z dnia 15-11-2019 r.
««« powrót
Liczba odwiedzin: 261267

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo