-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Przetargi 

URZĄD 
RD.271.9.2019 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej
18 grudnia 2019, 18:43

RD.271.9.2019

Chmielnik, 2019-12-18

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RD.271.9.2019 Nazwa zadania: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Chmielnik oraz podległych obiektów i infrastruktury”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca, 35-959 Rzeszów

Uzasadnienie wyboru: Oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 pkt. zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca potwierdził, że nie podlega wykluczeniu z postepowania oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 oraz ar. 24 aa Pzp.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium „najniższa cena” – max. 100 pkt

Łączna liczba uzyskanych pkt.

1

PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca, 35-959 Rzeszów

100,00

100,00

 

 

Wójt
/Krzysztof Grad/

__________________________________
Kierownik Zamawiającego

Zażaczniki:5820_191218_informacja.pdf - Informacja w pliku PDF z dnia 18-12-2019 r.
««« powrót
Liczba odwiedzin: 269230

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo