-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Organizacja urzędu 

URZĄD 
data publikacji: 17-10-2005 | 11:56
data ostatniej modyfikacji: 13-09-2013 | 14:24
wytworzył: mgr Magdalena Wdowik-Reczek
wprowadził: Adam Antosz

Pełna treść w pliku PDF

ZARZĄDZENIE NR 35/2013 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 3 lipca 2013 roku
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 14/08 z dnia 14.04.2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Chmielnik
oraz Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Chmielnik
<<Regulamin_organizacyjny.pdf>>


REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY CHMIELNIK
(jednolity tekst 03.07.2013)

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Chmielnik zwany dalej Regulaminem, określa:
1) zakres działania i zadania Urzędu Gminy Chmielnik zwanego dalej Urzędem,
2) organizację Urzędu,
3) zasady funkcjonowania Urzędu,
4) zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie,
5) zakresy zadań Wójta, Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika,
6) podział zadań pomiędzy samodzielnymi stanowiskami pracy,
7) zasady podpisywania pism,
8) zasady kontroli wewnętrznej,
9) zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu i wydawaniu aktów prawnych,
10) organizację przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Chmielnik,
2) Radzie - należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Gminy Chmielnik,
3) Wójcie, Zastępcy Wójta, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego - należy przez to rozumieć odpowiednio: Wójta Gminy Chmielnik, Zastępcę Wójta Gminy Chmielnik, Sekretarza Gminy Chmielnik, Skarbnika Gminy Chmielnik, oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Chmielniku.

§ 3

 1. Urząd jest jednostką budżetową Gminy.
 2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
 3. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Chmielnik.

§ 4

Urząd jest czynny w dniach roboczych w godzinach określonych w regulaminie pracy.

Rozdział II

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU

§ 5

 1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady i jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy.
 2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie:
  1) zadań własnych,
  2) zadań zleconych,
  3) zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych),
  4) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia międzygminnego,
  5) zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

§ 6

 1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
 2. W szczególności do zadań Urzędu należy:
  1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,
  2) wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy,
  3) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,
  4) przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy, oraz innych aktów organów Gminy,
  5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy,
  6) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy,
  7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,
  8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
  a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
  b) prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
  c) przechowywanie akt,
  d) przekazywanie akt do archiwów,
  9) realizacja obowiązków i uprawnień należących do Urzędu jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

Rozdział III

ORGANIZACJA URZĘDU

§ 7

W skład Urzędu wchodzą następujące stanowiska pracy:

1. Kierownik Urzędu:
- Wójt Gminy (WG)
2. Kierownicze stanowiska urzędnicze:
- Z-ca Wójta (ZW)
- Sekretarz Gminy (SG)
- Skarbnik Gminy (SK)
- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencja ludności i sprawy wojskowe (SC)
3. Stanowiska urzędnicze:
- Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, sportu i zdrowia (OR)
- Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, geodezji i kartografii, ochrony p.pożarowej oraz zarządzania kryzysowego i spraw obronnych (GP)
- Stanowisko ds. gospodarki mieniem, prawa wodnego oraz promocji gminy i kultury (PM)
- Stanowisko ds. ochrony środowiska utrzymania czystości oraz ochrony zabytków (OS)
- Stanowisko ds. gospodarki odpadami oraz ewidencji opłat i ich egzekucji (GO)
- Stanowisko ds. kancelaryjnych i obsługi interesantów (SW)
- Stanowisko ds. inwestycji i remontów oraz spraw komunalnych (IK)
- Stanowisko ds. komunikacji i dróg oraz rozwoju lokalnego i zamówień publicznych (RD)
- Stanowisko ds. działalności gospodarczej, spraw administracyjnych oraz rolnictwa i łowiectwa (DA)
- Stanowisko ds. Informatyki, BHP i ochrony danych osobowych (IO)
- Dwuosobowe stanowisko ds. księgowości budżetowej (KB)
- Stanowisko ds. księgowości, płac i ubezpieczeń społecznych (KU)
- Stanowisko ds. podatków, egzekucji administracyjnej i VAT (KE)
- Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych (KP)
- Stanowisko ds. księgowości i kasy (KK)
- Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (PO)
- Pełnomocnik ds. Jakości (PJ)
4. Skreślony.
5. Stanowiska obsługi:
- sprzątacz  
- konserwator  
- kierowca samochodu ciężarowego  
- robotnik gospodarczy  

§ 8

 1. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Nadane w § 7 symbole dla poszczególnych stanowisk stanowią oznaczenie teczek na poszczególnych stanowiskach pracy.

Rozdział IV

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

§ 9

Urząd działa według następujących zasad:
1) praworządności,
2) służebności wobec społeczności lokalnej,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4) jednoosobowego kierownictwa,
5) kontroli wewnętrznej,
6) podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne stanowiska pracy,
7) wzajemnego współdziałania.

§ 10

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

§ 11

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie, Państwu.

§ 12

 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
 2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§ 13

 1. Jednoosobowe kierownictwo polega na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
 2. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań .

§ 14

W Urzędzie prowadzona jest kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu i obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu.

§ 15

 1. Pracownicy Urzędu realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.
 2. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do współdziałania z pozostałymi stanowiskami pracy Urzędu w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

Rozdział V

ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, SEKRETARZA GMINY I SKARBNIKA GMINY

§ 16

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

 1. Reprezentowanie Gminy na zewnątrz.
 2. Prowadzenie bieżących spraw Gminy.
 3. Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności.
 4. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
 5. Zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników Urzędu.
 6. Okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu realizacji zadań.
 7. Koordynowanie działalności stanowisk pracy w Urzędzie oraz organizowanie ich współpracy,
 8. Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy w szczególności dotyczącymi podziału zadań.
 9. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej.
 10. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.
 11. Upoważnianie swojego Zastępcy, Sekretarza, Skarbnika, Kierownika USC lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 12. Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników samorządowych zobowiązanych do ich złożenia zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.
 13. Uczestniczenie w pracach związków i porozumień komunalnych, o ile Rada Gminy nie wyznaczy innego przedstawiciela.
 14. Pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy.
 15. Wydawanie zarządzeń.
 16. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz Uchwały Rady.

§ 17

Do zadań Zastępcy Wójta należy:

 1. Wykonywanie zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
 2. Podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub w razie wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta.

§ 18

Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności:

 1. Opracowywanie projektów zmian Regulaminu.
 2. Zapewnienie zgodności działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Opracowywanie zakresów czynności na poszczególne stanowiska pracy.
 4. Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr.
 5. Nadzór na przygotowywaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta.
 6. Wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych.
 7. Koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych.
 8. Przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu.
 9. Prowadzenie kontroli wewnętrznej.
 10. Prowadzenie centralnego rejestru zarządzeń.
 11. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu.
 12. Ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych.
 13. Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków.
 14. Nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków.
 15. Organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników.
 16. Współpraca z Rejonowym Urzędem Pracy w sprawie zatrudnienia bezrobotnych, stażystów.
 17. Organizacja i koordynacja praktyk studentów i uczniów.
 18. Przygotowywanie oraz ewidencja upoważnień i pełnomocnictw.
 19. Prowadzenie zbioru przepisów gminnych.
 20. Potwierdzanie własnoręczności podpisów.
 21. Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta, w tym przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy.

§ 19

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

 1. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 5. Nadzór i kontrola nad działalnością finansową gminy, podległych gminie jednostek organizacyjnych w tym kontrola obsługi finansowej.
 6. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.
 7. Współdziałanie w opracowywaniu budżetu.
 8. Współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej.
 9. Nadzorowanie całokształtu prac właściwego naliczania i poboru podatków oraz opłat, prawidłowej rachunkowości i ewidencji majątku.
 10. Dokonywanie kontroli finansowej oraz przygotowywanie i organizacja obiegu dokumentów finansowych.
 11. Realizacja zadań z układu wykonawczego budżetu.
 12. Skreślony.
 13. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

Rozdział VI

PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY SAMODZIELNYMI STANOWISKAMI PRACY

 § 20

Do wspólnych zadań samodzielnych stanowisk pracy należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów gminy, a w szczególności:

 1. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 2. Pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Wójtowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań.
 3. Współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy.
 4. Przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,
 5. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych.
 6. Przechowywanie akt.
 7. Stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 8. Stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu dokumentów.
 9. Prowadzenie rejestrów skarg, wniosków i listów wpływających do danego stanowiska pracy.
 10. Prowadzenie rejestru przyjmowanych przez dane stanowisko pracy podań kierowanych przez obywateli do innych organów.
 11. Usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy.
 12. Współpraca w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.
 13. Wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta.

§ 21

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencja ludności i sprawy wojskowe

I. W zakresie USC, akt Stanu Cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych:

 1. Rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób.
 2. Sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego.
 3. Sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń.
 4. Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych.
 5. Przyjmowanie oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 6. Wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego.
 7. Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 8. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa obywatela polskiego z cudzoziemcem.
 9. Załatwianie korespondencji krajowej i konsularnej.
 10. Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk.

II. W zakresie spraw obywatelskich, wojskowych i innych:

 1. Prowadzenie ewidencji ludności.
 2. Dokonywanie na podstawie zgłoszenia zameldowania i wymeldowania.
 3. Dokonywanie zameldowania na pobyt czasowy.
 4. Wydawanie decyzji o wymeldowaniu niektórych osób.
 5. Przyjmowanie informacji od właściciela /zarządcy/ wynajmującego, najemcy i niektórych innych osób w lokalach.
 6. Wydawanie dowodów osobistych.
 7. Wydawanie zaświadczeń.
 8. Prowadzenie postępowań cywilnych i karnych, w tym:
  a) ustanowienie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o przysposobienie,
  b) przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustaleniu kuratora.
 9. Prowadzenie spraw w zakresie zgromadzeń.
 10. Udzielanie zezwoleń na zbiórki publiczne na obszarze gminy lub jej części oraz cofanie zezwoleń już wydanych w sytuacjach prawem przewidzianych.
 11. Prowadzenie rejestru stałych mieszkańców.
 12. Prowadzenie stałego rejestru wyborców.
 13. Sporządzanie wykazów uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu dla poszczególnych obwodów szkolnych oraz wykazów przedpoborowych.
 14. Udzielenie informacji adresowych, zapewniając ochronę danych osobowych.
 15. Zapewnienie nadzoru nad dyscypliną meldunkową.
 16. Przeprowadzanie rejestracji osób na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.
 17. Współdziałanie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej.
 18. Prowadzenie ewidencji osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej.
 19. Przyznawanie i wypłacanie żołnierzom rezerwy rekompensaty za utracone zarobki w czasie ćwiczeń wojskowych.
 20. Inne czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi.”
 21. Prowadzenie kancelarii tajnej oraz rejestracja korespondencji i pism niejawnych.
 22. Dokonywanie innych czynności zleconych przez Wójta i Sekretarza.

§ 22

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, sportu i zdrowia

I. W zakresie obsługi organizacyjnej Rady Gminy i jej organów.

 1. Przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwały Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów.
 2. Przechowywanie i przesyłanie do legalizacji w terminie do 7 dni uchwał podejmowanych przez Radę Gminy.
 3. Przekazywanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego uchwał stanowiących prawo miejscowe.
 4. Przekazywanie korespondencji do i od Rady, i jej komisji oraz poszczególnych radnych.
 5. Przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji.
 6. Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, spotkań Rady i jej komisji.
 7. Protokołowanie sesji, posiedzeń, spotkań.
 8. Prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i komisji.
 9. Organizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady nie będących radnymi.

II. W zakresie innych zadań:

 1. Zapewnienie warunków oraz przygotowania gminy do organizacji wyborów i referendów.
 2. Realizacja zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym sportu, rekreacji i wypoczynku.
 3. Koordynowanie spraw w zakresie oświaty i zdrowia.
 4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 5. Realizowanie zadań Gminy wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Zapobiegania Narkomanii, w tym zapewnieni obsługi organizacyjnej i działania GKRPA.
 6. Podejmowanie czynności organizacyjnych we współpracy z jednostkami pomocniczymi Gminy, w tym m.in. w zakresie; przechowywania protokołów z zebrań wiejskich, ewidencji postulatów wniosków i uchwał i ich realizacji, udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów sołtysa i rad sołeckich.
  6a. Nadzór nad realizowaniem przez sołtysów zadań Gminy w ramach wyodrębnionego w budżecie Gminy funduszu sołeckiego dla poszczególnych miejscowości.
 7. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta, Z-cę Wójta i Sekretarza.

§ 23

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, geodezji i kartografii, ochrony p.pożarowej oraz Zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

I. Do zadań z zakresu gospodarki przestrzennej będzie należało:

 1. Przygotowywanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 2. Przygotowanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian.
 3. Koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych oraz wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 4. Obsługa techniczno-biurowa Gminnej Komisji Urbanistycznej.
 5. Przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów.
 6. Prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 7. Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny.
 8. Dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 9. Prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 10. Przygotowywanie projektów decyzji w sprawach opłat adiacenckich.
 11. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
 12. Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 13. Rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.
 14. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.
 15. Opiniowanie projektów planów podziałów i zatwierdzanie podziałów nieruchomości.
 16. Wydawanie zaświadczeń w sprawach prowadzonych.

II.  Do zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz scalania i wymiany gruntów będzie należało w szczególności:

 1. Podejmowanie wszystkich czynności administracyjno – prawnych w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości, w tym:
  - wszczynanie postępowania rozgraniczeniowego,
  - wydawanie upoważnienia dla geodety dla wykonania ustalenia przebiegu granic,
  - przygotowywanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
  - dokonywanie oceny prawidłowości wykonanych czynności,
  - przyjmowanie dokumentacji rozgraniczeniowej w przypadku gdy nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
  - umarzanie postępowania administracyjnego i przekazywanie sprawy z urzędu do rozpatrzenia sądowi,
  - rozstrzyganie spornych spraw związanych z ustaleniem przebiegu granic nieruchomości na obszarach objętych scaleniem,
  - przesyłanie ostatecznych decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości do sądów właściwych do prowadzenia ksiąg wieczystych i do właściwego starosty.
 2. Prowadzenie całokształtu spraw wynikających z ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów, należących do kompetencji gminy.

III.  Do zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej będzie należało w szczególności:

 1. Sprawowanie nadzoru nad ochroną p.poż. w stosunku do jednostek organizacyjnych gminy.
 2. Prowadzenie rejestru ochotniczych straży pożarnych.
 3. Zapewnienie jednostkom OSP środków i wyposażenia.
 4. Współdziałanie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie w zakresie kontroli stanu ochrony p.poż. oraz nadzoru nad ochotniczymi strażami pożarnymi.
 5. Opracowywanie programów zabezpieczenia p.poż gminy.
 6. Dokonywanie okresowych analiz stanu ochrony p.poż.
 7. Występowanie do zakładów pracy z wnioskami o zwolnienie z pracy członków ochotniczych straży pożarnych w celu uczestniczenia w akcjach gaszenia pożaru i innych zdarzeniach oraz na szkolenia i do udziału w kontrolach zabezpieczenia p.poż.
 8. Koordynowanie funkcjonowania na terenie gminy, w zakresie ustalonym przez wojewodę, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
 9. Przygotowywanie informacji związanych z wykonywaniem zadań w zakresie ochrony p.poż.

IV.  Do zadań z zakresu obrony cywilnej będzie należało w szczególności:

 1. Opracowanie planu obrony cywilnej oraz nadzór nad opracowaniem planów OC innych instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych.
 2. Ocena stanu przygotowań OC poprzez prowadzone kontrole oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zamierzeń w tej dziedzinie.
 3. Koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć OC przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie gminy.
 4. Przygotowywanie decyzji o tworzeniu formacji OC.
 5. Organizowanie szkoleń i ćwiczeń OC.
 6. Organizowanie, przygotowanie i zapewnienie działania elementów wchodzących w skład systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o nadzwyczajnych zagrożeniach ludzi i środowiska naturalnego.
 7. Planowanie i zaopatrywanie formacji OC w sprzęt i środki.
 8. Zapewnianie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany sprzętu OC w magazynie oraz nadzorowanie w/w przedsięwzięć w magazynach zakładowych sprzętu OC oraz utrzymanie go w ciągłej sprawności.
 9. Planowanie, rozdzielanie i realizacja – w ramach przyznanych limitów- środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań OC.
 10. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej dotyczącej działań OC.
 11. Wykonywanie innych zadań związanych z obroną cywilną, a zwłaszcza ustalonych przez Szefa Obrony Cywilnej Gminy Chmielnik (Wójta Gminy).
 12. Współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzania poszukiwań i organizowania akcji ratowniczej w razie zaginięcia lub innego wypadku statku powietrznego.
 13. Przygotowanie decyzji w sprawie nałożenia na mieszkańców gminy obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obrony cywilnej.
 14. Kierowanie przygotowaniem ewakuacji ludności oraz koordynowanie tych działań.
 15. Nadzór nad utrzymaniem budowli ochronnych.

V. Do zadań w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych będzie należało w szczególności:

 1. Koordynowanie działaniami podejmowanymi przez Wójta na obszarze gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia.
 2. Przygotowywanie projektów poleceń wiążących organy jednostek pomocniczych, kierowników jednostek organizacyjnych, kierowników jednostek ochrony przeciwpożarowej, celem wykonania czynności niezbędnych zapobieżeniu skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięciu.
 3. Powoływanie do wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych.
 4. Przygotowanie nakazów dla pracodawców o oddelegowaniu pracowników do dyspozycji Wójta, który kieruje działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia.
 5. Przygotowywanie projektów zarządzeń o ewakuacji ludności z terenów zagrożonych powodzią lub inną klęską żywiołową.
 6. Organizacja ochotniczych drużyn ratowniczych i stała ich aktualizacja;
 7. Zobowiązanie właścicieli gruntów do wykonywania prac zabezpieczających w przypadku zagrożenia powodziowego.
 8. Inwentaryzacja szkód powstałych w związku z zagrożeniem lub akcją powodziową.
 9. W porozumieniu z właściwym referatem i jednostkami organizacyjnymi.
 10. Obsługa Gminnego Zespołu Reagowania oraz wykonywanie wszystkich zadań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem tego Zespołu.
 11. Ograniczanie obowiązku przewozu w przypadku klęski żywiołowej.
 12. Nałożenie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego w wypadku klęski żywiołowej.
 13. Współpraca z innymi referatami w zakresie przygotowywania wniosków o dotację z funduszy celowych na usuwanie szkód powodziowych.
 14. Wyposażanie i utrzymywanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

VI. Do zadań w zakresie przygotowania gminy na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny będzie należało w szczególności:

 1. Organizacja i zapewnienie funkcjonowania akcji kurierskiej na potrzeby mobilizacyjnego rozwinięcia sił zbrojnych.
 2. Organizacja stałego dyżuru.
 3. Przygotowanie stanowiska kierowania Wójta Gminy Chmielnik na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
 4. Planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby obronne i wydawanie decyzji w tym zakresie.
 5. Organizacja szkoleń obronnych.
 6. Podejmowanie działań zmierzających do podwyższania gotowości obronnej gminy.
 7. Nadzór nad planem przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne.

§ 24

Stanowisko ds. gospodarki mieniem, prawa wodnego oraz promocji gminy i kultury

I.  W zakresie gospodarki mieniem (gruntami i nieruchomościami):

 1. Gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd.
 2. Ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich.
 3. Organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne.
 4. Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy.
 5. Komunalizacja gruntów i budynków.
 6. Prowadzenie ewidencji mienia Gminy.
 7. Tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy.
 8. Wyposażenie gruntów w urządzenia komunalne.
 9. Zagospodarowywanie wspólnot gruntowych.
 10. Administrowanie, gospodarowanie, zarządzanie lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi oraz nieruchomościami budynkowymi.
 11. Prowadzenie spraw dot. czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe.
 12. Prowadzenie spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych.

II. W zakresie prawa wodnego:

 1. Przygotowywanie projektów decyzji zatwierdzających ugodę w przedmiocie zmiany stosunków wodnych na gruntach.
 2. Przygotowywanie projektów decyzji nakazujących przywrócenie stosunków wodnych do stanu poprzedniego.
 3. Ochrona przed powodzią, w tym organizacja pracy Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego.
 4. Nakazywanie właścicielowi gruntów wprowadzającemu do wody ścieki nienależycie oczyszczone wykonanie niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem lub zabranianie wprowadzenia ścieków do wody.
 5. Nakazywanie właścicielowi gruntów przywrócenia do stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom- jeżeli zmiany stanu wody na gruncie wpływają szkodliwie na nieruchomości sąsiednie.
 6. Wydawanie zezwoleń wodno-prawnych w przypadkach szczególnie uzasadnionych na zwykłe korzystanie z cudzej wody.
 7. Nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych.

III. W zakresie promocji gminy i działalności kulturalnej:

 1. Podejmowanie działań zmierzających do promowania gminy na zewnątrz.
 2. Opracowywanie programów, prac studialnych i prognostycznych.
 3. Przygotowywanie wniosków i innych materiałów niezbędnych do występowania o środki zewnętrzne promocję oraz działalność w sferze kultury.
 4. Analiza i bieżące śledzenie programów i projektów z których mogłaby skorzystać Gmina w celu pozyskania środków na działalność kulturalną i promocję gminy.
 5. Przygotowywanie wniosków o dotacje i kredyty preferencyjne.

§ 25

Stanowisko ds. ochrony środowiska, utrzymania czystości oraz ochrony zabytków

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska w tym m. in.
  1) Podejmowania działań zmierzających do ochrony środowiska w Gminie
  2) Zapewnienie warunków ochrony środowiska przed odpadami
  3) Uzgadnianie zezwoleń na składowane odpadów niebezpiecznych na wydzielonych częściach składowisk,
  4) Prowadzenie ewidencji składowisk odpadów,
  5) Sporządzanie okresowych sprawozdań, w tym dot. emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
  6) Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości,
  7) Prowadzenie rejestru obiektów przyrodniczych objętych ochroną,
  8) Wymierzenie kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska- prowadzenie rejestru w tym zakresie,
  9) Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
  10) Współpraca z WIOŚ w zakresie monitoringu środowiska,
  11) Prowadzenie kontroli oraz składanie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez WIOS,
  12) Wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy.
 2. Koordynacja i realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach jak również wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych w tym prawa miejscowego w szczególności poprzez:
  1) Prowadzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
  2) Inicjowanie i koordynowanie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
  3) Opracowywanie dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz stała ich weryfikacja.
  4) Przygotowywanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań, informacji i analiz dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.
  5) Wydawanie zaświadczeń i informacji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  6) Kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chmielnik.
  7) Nadzór nad prawidłowością świadczenia usług przez wyłonioną w przetargu firmę.
  8) Prowadzenie postępowań i wydawanie z urzędu decyzji ustalających obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych.
  9) Przeprowadzanie czynności sprawdzających i kontrolnych w celu weryfikacji prawidłowości wykazywanych podstaw naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  10) Prowadzenie ewidencji faktur, umów, deklaracji.
  11) Przygotowywanie danych do sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
  12) Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  13) Organizowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem
  14) Prowadzenie postępowania w zakresie kar pieniężnych wobec przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który odbiera odpady komunalne bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej, oraz który miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami komunalnymi,
  15) Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych wśród mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.
 3. Prowadzenie zagadnień wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 4. Prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć oraz przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawach należących do kompetencji Gminy.
 5. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta i Sekretarza.

§ 25a

Stanowisko ds. gospodarki odpadami oraz ewidencji opłat i ich egzekucji

 1. Obsługa systemu informatycznego do ewidencji opłat za odbiór odpadów komunalnych w gminie Chmielnik.
 2. Prowadzenie postępowań w zakresie określenia wysokości zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Współdziałanie przy aktualizacji bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
 4. Współdziałanie przy wydawaniu zaświadczeń i informacji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Prowadzanie postępowań dotyczących umorzeń, rozłożeń na raty i odroczeń terminów płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także odroczeń terminów o których mowa w przepisach ustawy - Ordynacja podatkowa.
 6. Księgowanie wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie księgowości analitycznej i uzgadnianie z księgowością syntetyczną w Referacie Budżetu i Finansów, prowadzenie postępowań związanych z określaniem i zwrotem stwierdzonych nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Zabezpieczanie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poprzez ustanowienie hipoteki i zastawu skarbowego.
 8. Prowadzenie postępowań dotyczących przedawnienia zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Prowadzenie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych w tym w szczególności kontrolowanie terminowości i kompletności dokonywanych wpłat na poczet opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, i w oparciu o te dane przygotowywanie upomnień, decyzji określających oraz przygotowywanie tytułów egzekucyjnych,
 10. Przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzenia planu budżetu gminy w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Sporządzanie i przedkładanie do Ref. Budżetu i Finansów w stosownych terminach danych z zakresu prowadzonych spraw celem ujęcia ich w sprawozdaniach okresowych.
 12. Analizowanie wykonania planu budżetu w zakresie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 13. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w tym stosowanie wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
 15. Współudział w opracowywaniu dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz stała ich weryfikacja.
 16. Przygotowywanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań, informacji i analiz dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.
 17. Współpraca z organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi oraz innymi w zakresie egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”
 18. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach dotyczących zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokość wynagrodzenia „za inkaso."
 19. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych wśród mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.
 20. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta i Sekretarza.

§ 26

Stanowisko ds. inwestycji i remontów oraz spraw komunalnych

 1. Koordynowanie całokształtu spraw związanych z inicjowaniem, planowaniem i ogólnym nadzorem w zakresie inwestycji i remontów prowadzonych przez Gminę w tym m.in.
  - przygotowywanie pod względem organizacyjnym zadań inwestycyjnych i remontowych do realizacji,
  - przygotowywanie przetargów dla wyboru korzystnych wykonawców i dostawców,
  - nadzorowanie prawidłowego i terminowego przebiegu prac inwestycyjnych i remontowych,
  - współdziałanie w zakresie pozyskiwania środków finansowych na prowadzone inwestycje i remonty,
  - rozliczanie inwestycji i przekazywanie na majątek gminy,
 2. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z nadzorowaniem realizacji usług w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków, w tym m. in.
  - zapewnienie prawidłowej realizacji postanowień przyjętego Regulaminu w zakresie dostaw wody i odprowadzanie ścieków
  - zapewnienie prawidłowej eksploatacji wodociągu gminnego, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej
  - odczytywanie wodomierzy- naliczanie opłat za zużycie wody i odprowadzenie ścieków
  - bieżące analizowanie opłat za wodę i ścieki
  - rozliczenie pracy sprzętu i nadzorowanie pracy pracowników.
 3. Administrowanie i zarządzanie cmentarzem komunalnym.
 4. Opieka nad grobami i mogiłami wojennymi.
 5. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta i Sekretarza Gminy.

§ 27

Stanowisko ds. komunikacji i dróg oraz rozwoju lokalnego i zamówień publicznych

I. W zakresie komunikacji, budowy i utrzymania dróg:

 1. Opracowywanie projektów planów rzeczowych i finansowych w zakresie modernizacji i utrzymania dróg, drogowych obiektów mostowych, przystanków autobusowych.
 2. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych.
 3. Organizowanie wykonawstwa robót w zakresie budowy, modernizacji, ochrony i utrzymania dróg, mostów, przystanków na drogach gminnych.
 4. Zarządzanie siecią dróg gminnych.
 5. Utrzymanie urządzeń związanych z drogami.
 6. Określanie szczegółowego korzystania z dróg.
 7. Prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i mostów i nadzorowanie technicznych urządzeń drogowych i mostów na tych drogach.
 8. Przestrzeganie przez użytkowników dróg przepisów w zakresie ochrony dróg gminnych.
 9. Wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających.
 10. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników, niekorzystnym przeobrażeniom środowiska.
 11. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i mostów dla ruchu, wyznaczanie objazdów gdy występują zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia.
 12. Orzekanie o przywróceniu pasa drogi do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia.
 13. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.
 14. Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć15. , wniosków i stanowisk organów Gminy dotyczących zaliczania dróg do poszczególnych kategorii.
 15. Realizacja zadań w zakresie koordynacji rozkładów jazdy autobusów oraz z budową i utrzymaniem przystanków PKS na terenie gminy.
 16. Wydawanie pozwoleń na uruchamianie linii regularnych specjalnych.
 17. Opracowywanie planów i realizowanie zadań w zakresie odśnieżania dróg gminnych.
 18. Dokonywanie oceny stanu oznakowania dróg, mostów, miejsc lokalizacji przystanków komunikacji autobusowej, stanu utrzymania rowów przydrożnych i przepustów – przygotowywanie i egzekwowanie stosownych decyzji w tym zakresie.
 19. Podejmowanie działań na rzecz oświetlenia dróg konserwacji i utrzymania.
 20. Nadzorowanie pracy pracowników zatrudnionych przy budowie, modernizacji i utrzymaniu dróg /m.in. kierowcy i operatora koparki – zatwierdzanie kart pracy/

II. W zakresie rozwoju lokalnego gminy:

 1. Podejmowanie działań zmierzających do rozwoju gminy.
 2. Opracowywanie programów gospodarczych, prac studialnych i prognostycznych.
 3. Analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy i gmin sąsiednich.
 4. Przygotowywanie wniosków i innych materiałów niezbędnych do występowania o środki zewnętrzne na rozwój i inwestycje.
 5. Analiza i bieżące śledzenie programów i projektów z których mogłaby skorzystać Gmina w celu pozyskania środków.
 6. Przygotowywanie wniosków o dotacje i kredyty preferencyjne.

III. W zakresie zamówień publicznych:

 1. Prowadzenie całości spraw dotyczących zamówień publicznych udzielanych przez Gminę.
 2. Przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w porozumieniu z merytorycznym stanowiskiem.
 3. Uzgadnianie składu Komisji przetargowej i koordynacja pracy Komisji.
 4. Zamieszczanie stosownych informacji o postępowaniach przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 5. Na bieżąco udzielanie wykonawcom informacji i sporządzanie wszelkiej korespondencję związanej z zamówieniem.
 6. Sporządzanie dokumentacji ( protokołu) z postępowania przetargowego.
 7. Przygotowanie umowy na realizacje zamówienia publicznego.
 8. Prowadzenie rejestru umów.
 9. Sporządzanie planu zamówień i sprawozdań z tego zakresu.

§ 28

Stanowisko ds. działalności gospodarczej, spraw administracyjnych oraz rolnictwa i łowiectwa

I. W zakresie działalności gospodarczej:

 1. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej i realizacji zadań wynikających z ustawy w tym zakresie.
 2. Ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.

II. W zakresie spraw administracyjno – gospodarczych i socjalnych:

 1. Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd, w otoczeniu budynku Urzędu i obsługą gospodarczą.
 2. Prowadzenie adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacji budynku Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego.
 3. Analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych.
 4. Zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne.
 5. Prenumerata czasopism i dzienników urzędowych.
 6. Prowadzenie biblioteczki urzędowej.
 7. Ewidencja, zamawianie i nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych.
 8. Prowadzenie archiwum zakładowego, brakowanie akt i przekazywanie akt do archiwum państwowego.
 9. Prowadzenie gospodarki odzieżą ochronną, roboczą i realizacja uprawnień pracowniczych.
 10. Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy.
 11. Prowadzenie gospodarki drukami i formularzami.
 12. Realizowanie zadań związanych z ochroną p. pożarową Urzędu.
 13. Prowadzenie księgi inwentarzowej.

III.  W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a w szczególności:

 1. Określanie zasad współpracy z w/w podmiotami zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innymi przepisami w tym zakresie poprzez przygotowanie rocznego programu współpracy.
 2. Zlecanie zadań, przygotowywanie konkursów na udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 3. Kontrola wykorzystania przyznanych środków oraz weryfikacja przedłożonych sprawozdań.
 4. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków.
 5. Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 6. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.
 7. Bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi.

IV. W zakresie rolnictwa:

Realizacja zadań własnych Gminy dot.:
a) ochrony roślin uprawnych
b) ochrony zwierząt
c) łowiectwa
d) upraw maku i konopi
e) ochrony przyrody
f) potwierdzania okresów pracy w gospodarstwach rolnych

§ 29

Stanowisko ds. Informatyki, BHP i ochrony danych osobowych

I. W zakresie informatyki:

 1. Analiza stanu informatycznego w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz opracowywanie sprawozdań o stanie informatyki.
 2. Przygotowywanie wniosków oraz opiniowanie propozycji zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania.
 3. Wdrażanie systemów i programów komputerowych.
 4. Administrowanie siecią komputerową.
 5. Archiwizacja danych komputerowych.
 6. Wykonywanie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji.
 7. Administrowanie BIP i strony www Gminy.
 8. Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych.

II. W zakresie bhp w Urzędzie i jednostkach podporządkowanych:

 1. Organizacja i prowadzenie spraw BHP w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy wg. odrębnych przepisów.
 2. Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie bhp.
 3. Organizacja badań okresowych pracowników.
 4. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków w pracy i w drodze do pracy.
 5. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta.

III. W zakresie ochrony danych osobowych:

 1. Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 2. Stałe aktualizowanie zgłoszonych do Centralnego Rejestru baz zawierających dane osobowe oraz zgłaszanie nowych.
 3. Szkolenie pracowników oraz aktualizowanie wykazu osób dopuszczonych do dostępu do danych osobowych zawartych w rejestrach.

IV. Pełnienie funkcji Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 30

Stanowisko ds. kancelaryjnych i obsługi interesantów

I. W zakresie spraw kancelaryjnych, administracyjnych i obsługi interesantów:

 1. Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji.
 2. Prowadzenie ewidencji korespondencji.
 3. Prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu.
 4. Przyjmowanie interesantów, udzielanie wstępnej informacji o możliwym sposobie załatwienia sprawy oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych stanowisk.
 5. Prowadzenie rejestru wniosków i postulatów zgłaszanych przez mieszkańców.
 6. Obsługa centrali telefonicznej.
 7. Rozliczanie kart pracy i zużycia paliwa przez kierowców samochodów i operatora ciągnika.
 8. Koordynacja spraw ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i OC Gminy /firma brokerska – ubezpieczyciel – merytoryczny pracownik/.

II. W zakresie spraw osobowych:

 1. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu Gminy.
 2. Prowadzenie spraw dotyczących planowania i wykorzystania urlopów wypoczynkowych oraz korzystanie ze zwolnień lekarskich i innych zwolnień od pracy.

§ 31

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 1. Dekretowanie dowodów księgowych.
 2. Prowadzenie analityki inwestycji oddzielenia dla każdego rodzaju inwestycji.
 3. skreślony
 4. Prowadzenie ewidencji kont rozrachunkowych w/g dłużników i wierzycieli.
 5. Prowadzenie ewidencji materiałowej w zakresie działalności bieżącej oraz inwestycji.
 6. Wykonywanie innych spraw zleconych przez Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy.
 7. Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 8. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla pozostałych środków trwałych według miejsc użytkowania i osób materialnie odpowiedzialnych.
 9. Współdziałanie i sporządzanie sprawozdań.

§ 32

Stanowisko ds. księgowości budżetowej (z komputerem)

 1. Prowadzenie następujących urządzeń księgowych syntetycznych i analitycznych tj.:
  - księgi głównej jednostki budżetowej,
  - prowadzenie kart wydatków i kosztów w układzie klasyfikacji budżetowej,
  - rejestru dochodów budżetowych w/g klasyfikacji budżetowej.
 2. Prowadzenie urządzeń księgowych syntetycznych i analitycznych przy użyciu komputera.
 3. Sporządzanie sprawozdań jednostkowych i łącznych.
 4. Wykonywanie innych spraw zleconych przez wójta, sekretarz i skarbnika Gminy.”

§ 32 a

Stanowisko ds. księgowości, płac i ubezpieczeń społecznych:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych pracowników oraz PFRON.
 2. Prowadzenie spraw dotyczących podatku dochodowego pracowników UG oraz osób wykonujących umowy cywilno - prawne,
 3. Prowadzenie spraw emerytalno – rentowych w zakresie naliczania kapitału początkowego, wydawania zaświadczeń i gromadzenia dokumentacji w tym zakresie,
 4. Prowadzenie urządzeń księgowych syntetycznych i analitycznych przy użyciu komputera dotyczących księgi głównej budżetu.
 5. Współudział w pracach w zakresie sprawozdawczości i sporządzanie sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw,
 6. Współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
 7. Wykonywanie innych spraw zleconych przez wójta, sekretarz i skarbnika Gminy.”

§ 33

Stanowisko ds. podatków, egzekucji administracyjnej i VAT

I. W zakresie poboru podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych:

 1. Kontrola i rozliczanie sołtysów z zainkasowanych wpłat zobowiązania pieniężnego.
 2. Przygotowywanie zestawień do naliczania prowizji dla inkasentów zobowiązań pieniężnych.
 3. Bieżące wprowadzenie wszelkich wpływów podatkowych na konta indywidualne podatników.
 4. Zapewnienie pełnej realizacji wpływów podatkowych.
 5. Wszczynanie postępowania egzekucyjnego w stosunku do osób posiadających zaległości z tytułu podatków i opłat:
  - sporządzanie upomnień,
  - sporządzanie tytułów wykonawczych,
 6. Prowadzenie zbiorczych urządzeń księgowości podatków przypisanych / rejestr zbiorczy/.
 7. Prowadzenie całokształtu spraw w zakresie podatku od środków transportowych.
 8. Sporządzanie okresowych sprawozdań.
 9. Wydawanie zaświadczeń w sprawach prowadzonych oraz prowadzenie ich rejestru.
 10. Wykonywanie innych zadań zleconych prze Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy.
 11. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z naliczaniem i ewidencjonowaniem podatku VAT.
 12. Wystawianie i podpisywanie faktur VAT.
 13. Dowartościowanie weksli.

§ 34

Stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych

I. W zakresie wymiaru podatku i opłat od osób fizycznych i prawnych:

 1. Zbieranie materiałów informacyjnych potrzebnych do ustalenia obowiązku podatkowego:
  a. w zakresie podatku rolnego
  b. w zakresie podatku od nieruchomości
  c. w zakresie należności AWRSP
  d. w zakresie podatku leśnego
  e. w zakresie podatku od środków transportowych
 2. Prowadzenie ksiąg gospodarczych dla wymiaru należności pieniężnych (podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych), a to:
  a. kart gospodarstw do podatku rolnego,
  b. kart nieruchomości, ewidencji nieruchomości gruntowych i budynków
 3. Naliczanie wymiaru poszczególnych należności w księgach gospodarczych oraz sporządzanie nakazów płatniczych i rejestrów wymiarowych.
 4. Rozpatrywanie odwołań wnoszonych od decyzji ustalających wysokość podatków i opłat w ramach posiadanych kompetencji względnie przekazywanie ich do rozpatrzenia przez organ odwoławczy.
 5. Prowadzenie rejestru przypisów i odpisów zobowiązań pieniężnych dla poszczególnych wsi oraz zbiorczego gminy.
 6. Prowadzenie okresowych kontroli w zakresie wymiaru podatku rolnego i od nieruchomości.
 7. Sporządzanie specyfikacji przypisów i odpisów.
 8. Rozpatrywanie i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach umorzeń, ulg, zwolnień i przesunięć terminów płatności w zakresie zobowiązań podatkowych.
 9. Sporządzanie okresowych sprawozdań.
 10. Wydawanie zaświadczeń w sprawach prowadzonych oraz prowadzenie ich rejestru.
 11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy.
 12. Przygotowywanie i wydawanie decyzji o zwrocie podatku akcyzowego dla producentów rolnych.
 13. Prowadzenie egzekucji należności nienależnie pobranych.
 14. Rozliczanie przyznanej dotacji, sporządzanie sprawozdań oraz zapewnienia prawidłowego jej wykorzystania.

§ 35

Stanowisko ds. księgowości i kasy

I.   W zakresie obsługi kasowej:

 1. Przyjmowanie wpłat w gotówce od ludności z różnych tytułów.
 2. Podejmowanie gotówki z rachunków bankowych czekiem na określone wydatki.
 3. Sporządzanie raportów kasowych.
 4. Codzienne uzgadnianie po zakończeniu wpłat i wypłat pozostałości gotówki w kasie z księgowością budżetową.
 5. Codzienne odprowadzanie wpłat gotówkowych na właściwe rachunki bankowe.
 6. Przestrzeganie obowiązujących przepisów dot. przechowywania w kasie gotówki podjętej na wypłatę wynagrodzeń pracowników.
 7. Dokonywanie wypłat wynagrodzeń pracowników.
 8. Prowadzenie gospodarki znakami opłaty skarbowej.
 9. Gospodarka drukami ścisłego zarachowania – zaopatrzenie w druki ich ewidencja i wydawanie.
 10. Przestrzeganie postanowień przepisów o rachunkowości budżetowej oraz instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Chmielniku.

II. W zakresie księgowości budżetowej:

 1. Ewidencjonowanie wpływów za korzystanie z mienia komunalnego – za odprowadzenie ścieków, pobór wody.
 2. Prowadzenie ewidencji wpłat ludności na kanalizację.
 3. Skreślony.
 4. Przyjmowanie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej od producentów rolnych dla których miejscem położenia gruntów jest Gmina Chmielnik.
 5. Sporządzanie poleceń przelewów.
 6. Wykonywanie innych spraw zleconych przez Wójta, Sekretarza i Skarbnika Gminy.

§ 35 a

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Realizacja zadań przewidzianych dla Pełnomocnika d/s ochrony informacji niejawnych wynikających z ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

§ 35 b

Pełnomocnik ds. Jakości

Czuwa nad przestrzeganiem przez pracowników na wszystkich szczeblach Polityki Jakości oraz nad funkcjonowaniem i ciągłym doskonaleniem systemu zarządzania jakością obowiązującego w Urzędzie Gminy Chmielnik i jego zgodnością z normą ISO 9001:2008.”

Rozdział VI a

REALIZACJA ZADAŃ NA STANOWISKACH POMOCNICZYCH

§ 35 c

Sekretarka

 1. W zakresie obsługi organizacyjnej i administracyjnej oraz spraw kancelaryjno - technicznych:
  1) Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji.
  2) Prowadzenie ewidencji korespondencji.
  3) Obsługa centrali telefonicznej.
  4) Prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu.
  5) Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych stanowisk.
  6) Prowadzenie rejestru wniosków i postulatów zgłaszanych przez mieszkańców.
  7) Rozliczanie kart pracy i zużycia paliwa przez kierowców samochodów i operatora ciągnika.
 2. W zakresie spraw osobowych:
  1) Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu Gminy.
  2) Prowadzenie spraw dotyczących planowania i wykorzystania urlopów wypoczynkowych, oraz korzystania ze zwolnień lekarskich i innych zwolnień od pracy.

Rozdział VII

ZASADY PODPISYWANIA PISM

§ 36

Wójt podpisuje:
1) zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne,
2) pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,
3) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy,
4) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Urzędu i kierowników podporządkowanych jednostek organizacyjnych,
5) decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie upoważnił pracowników Urzędu,
6) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu,
7) pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu jako pracodawcy,
8) pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji publicznej,
9) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
10) pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem radnych,
11) inne pisma, zastrzeżone do podpisu Wójta Gminy odrębnymi przepisami.

§ 37

Zastępca Wójta Gminy i Sekretarz Gminy podpisują:
1) w czasie zastępstwa wykonywanego w przypadku nieobecności Wójta Gminy dokumenty zastrzeżone do jego osobistej aprobaty wyszczególnione w § 1
2) dokumenty w sprawach należących do ich zadań, nie zastrzeżone do podpisu Wójta.

§ 38

Skarbnik Gminy podpisuje wszelkiego rodzaju korespondencję w sprawach finansowych nie zastrzeżoną do osobistego podpisu Wójta Gminy.

§ 39

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i jego Zastępca podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań.

§ 40

Pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy podpisują:

 1. Korespondencję zawierającą odpowiedzi na pisma imiennie do nich adresowane.
 2. Sprawy i decyzje, które załatwiają na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Wójta.

§ 41

Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują je swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony.

Rozdział VIII

KONTROLA WEWNĘTRZNA

§ 42

Kontrola poszczególnych stanowisk pracy Urzędu dokonywana jest pod względem:
a) legalności,
b) gospodarności,
c) rzetelności,
d) celowości,
e) terminowości,
f) skuteczności.

§ 43

Celem kontroli jest ustalanie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określanie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości.

§ 44

W Urzędzie przeprowadza się następujące rodzaje kontroli;
1) kompleksowe obejmujące całość lub obszerną część działalności samodzielnych stanowisk,
2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego stanowiska, stanowiące niewielki fragment jego działalności,
3) wstępne – obejmujące kontrole zamierzeń i czynności przed ich dokonaniem oraz stopnia przygotowania,
4) bieżące – obejmujące czynności w toku,
5) sprawdzające (następne) – mające miejsce po dokonaniu określonych czynności, w szczególności mające na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania kontrolowanego stanowiska.

§ 45

 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego stanowiska, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę działalności według kryteriów określonych w § 42.
 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
 3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

§ 46

Kontroli dokonują:

Wójt lub osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta – w odniesieniu do kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk pracy.

§ 47

 1. Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporządza się, w terminie 7 dni od daty jej zakończenia, protokół pokontrolny.
 2. Protokół pokontrolny powinien zawierać:
  a) określenie kontrolowanego stanowiska,
  b) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
  c) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
  d) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
  e) imię i nazwisko osoby zajmującej kontrolowane stanowisko,
  f) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
  g) datę i miejsce podpisania protokołu,
  h) podpisy kontrolującego (kontrolujących) oraz pracownika zajmującego kontrolowane stanowisko, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy,
  i) wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 3. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Wójt.

§ 48

W przypadku odmowy podpisania protokółu przez osobę zajmującą kontrolowane stanowisko, osoby te są obowiązane do złożenia na ręce kontrolującego w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

§ 49

Protokół sporządza się w 2 egzemplarzach, które otrzymują kontrolujący i kontrolowany.

§ 50

 1. Z kontroli innych niż kompleksowe sporządza się notatkę służbową zawierającą odpowiednio elementy przewidziane dla protokółu pokontrolnego.
 2. Wójt może polecić sporządzenie protokołu pokontrolnego także z innych kontroli niż kompleksowa.

ROZDZIAŁ IX

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA PRZY OPRACOWYWANIU
I WYDAWANIU AKTÓW PRAWNYCH

§ 51

 1. Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego na obszarze gminy.
 2. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących Rada Gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
 3. W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydawać Wójt w formie zarządzenia.

§ 52

 1. Rada Gminy podejmuje uchwały także w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa.
 2. Wójtowi przysługuje prawo podejmowania zarządzeń w celu wykonania uchwał Rady Gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa.
 3. W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych bezpośrednio z zagrożeniem interesu publicznego, Wójt podejmuje czynności należące do jego kompetencji
 4. Wójt wydaje akty prawne wewnętrznego urzędowania w formie zarządzeń. Zarządzenia te nie posiadają mocy przepisów gminnych.

§ 53

Projekt aktu prawnego przygotowuje właściwe merytorycznie stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Projekt aktu prawnego wymaga zaopiniowania przez radcę prawnego.

§ 54

 1. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718).
 2. Urząd Gminy prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego dostępnych do powszechnego wglądu, znajdujących się w siedzibie Urzędu.

Rozdział X

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, REJESTROWANIA
I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

§ 55

 1. Wójt a w razie jego nieobecności Zastępca Wójta lub Sekretarz Gminy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 14.00.
 2. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, Wójt przyjmuje w następnym dniu roboczym od godz.9.00 do godz. 14.00.
 3. Samodzielne stanowiska pracy przyjmują obywateli codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy.
 4. W siedzibie Urzędu powinna być zamieszczona w widocznym miejscu informacja o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków.

§ 56

Z przyjętych skarg i wniosków obywateli zgłoszonych ustnie sporządza się protokół.

§ 57

 1. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu oraz wnoszone ustnie do protokołu podlegają rejestrowaniu w Centralnym Rejestrze Skarg i wniosków zwanym dalej "Rejestrem Centralnym" prowadzonym przez Sekretarza Gminy.
 2. Ewidencjonowanie w Rejestrze Centralnym skarg i wniosków wpływających bezpośrednio do samodzielnych stanowisk pracy, powinno odbyć się nie później niż w ciągu 3 dni od daty wpływu.
 3. Kwalifikacja i załatwienie oraz prowadzenie spisów i dokumentacji załatwianych spraw należy do właściwych merytorycznie samodzielnych stanowisk pracy.
 4. W przypadku gdy sprawa dotyczy rzeczowego zakresu działania kilku samodzielnych stanowisk pracy, Sekretarz Gminy ustali stanowisko wiodące odpowiedzialne za załatwienie sprawy i terminowe udzielenie końcowej odpowiedzi. Stanowiska współpracujące odpowiadają za stronę merytoryczną ze swojego zakresu działania.
 5. Korespondencję w sprawie skarg i wniosków winna być opatrzona numerem Rejestru Centralnego, który uwzględnia symbol jednostki załatwiającej sprawę oraz kolejny numer sprawy.
 6. Przy Rejestrze Centralnym gromadzone są wyłącznie kopie dokumentów ostatecznego załatwienia sprawy.
 7. Niezależnie od Rejestru Centralnego na stanowiskach pracy gromadzone są spisy załatwianych skarg i wniosków mające na celu ułatwienie kontroli przebiegu i terminowości załatwienia sprawy.
 8. Pracownicy obowiązani są rozpatrywać skargi i wnioski w terminach określonych w Kpa przy uwzględnieniu, że za datę początkową terminu uznaje się datę wpływu do samodzielnego stanowiska pracy.

§ 58

 1. Przekazywanie skarg i wniosków między Sekretarzem Gminy a właściwymi merytorycznie samodzielnymi stanowiskami pracy oraz obieg dokumentów związanych z ich załatwieniem winien odbywać się bezpośrednio w sposób gwarantujący sprawne i terminowe ich załatwienie.
 2. Najpóźniej w dniu, w którym upływa termin załatwienia sprawy należy złożyć4. u Sekretarza Gminy kopię odpowiedzi udzielonej obywatelowi.

§ 59

Bieżący nadzór i kontrolę nad prawidłowym i terminowym załatwieniem skarg i wniosków sprawuje Sekretarz Gminy.

§ 60

Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisuje Wójt.

Rozdział XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 61

Integralną część niniejszego regulaminu stanowią załącznik określający strukturę organizacyjną Urzędu Gminy.

§ 62

Obowiązującą wykładnię merytoryczną przepisów niniejszego regulaminu ustala Sekretarz Gminy, wykładnię prawną – radca prawny, natomiast sprawy kompetencyjne rozstrzyga Wójt Gminy.

§ 63

Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY CHMIELNIK

Liczba odwiedzin: 268869

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo