-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Zamówienia do 30 tys. EURO 

URZĄD 
data publikacji: 14-11-2019 | 12:29
data ostatniej modyfikacji: 15-01-2020 | 11:15
wytworzył: A.Ostrowski
wprowadził: Adam Antosz
     
IK.271.9.2019 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej
14 listopada 2019

Chmielnik, 14.11.2019 r.

IK.271.9.2019

Zaproszenie do złożenia oferty
dotyczące zamówień poniżej 30 000 euro

Nazwa zamówienia: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 108259R Zabratówka - Krzywa - Wola Rafałowska wraz z przebudową mostu w Woli Rafałowskiej".

1. Zamawiający
Gmina Chmielnik
36-016 Chmielnik 50
tel. 17 22 96 609, fax 17 22 96 600
www.chmielnik.pl
a.ostrowski@chmielnik.pl

2. Rodzaj zamówienia:
Usługa projektowa.

3. Nazwa zamówienia;
"Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 108259R Zabratówka - Krzywa - Wola Rafałowska wraz z przebudową mostu w Woli Rafałowskiej".
 
4. Opis przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 108259R Zabratówka - Krzywa - Wola Rafałowska wraz z przebudową mostu w Woli Rafałowskiej" wraz z niezbędnymi uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na budowę.
Szczegółowy zakres opracowania został ujęty w zał. nr 2 oraz w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 3 do zaproszenia.

5. Osoba upoważniona do kontaktu:
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktu jest: Andrzej Ostrowski- inspektor UG - tel. 17 2296609.

6. Termin realizacji zamówienia:
rozpoczęcie – z dniem podpisania umowy.
zakończenie – do 30 czerwca 2021r.

7. Wymagania stawiane wykonawcy i kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji:
7.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
- posiadanie przez wykonawcę zdolności technicznej lub zawodowej - warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże w odniesieniu do zamówienia, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu projektu budowlanego przebudowy drogi o długości min. 1 km wraz z przebudową mostu zał. nr 4.
7.2 Wykonawca zostanie wyłoniony po wyborze najkorzystniejszej ofert. Jako kryterium wyboru zostanie zastosowane kryterium najniższa cena – 100%.
Cena (znaczenie w ocenie 100% =100 pkt)
Sposób dokonywania oceny wg wzoru:
C = Cn / Cb x 100 pkt, gdzie Cn – cena najniższa, Cb – cena badanej oferty.
7.3 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wymagany warunek dotyczący zdolności technicznej i otrzyma największą liczbę punktów w kryterium Cena.
7.3 Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

8. Forma składania ofert:
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym Załączniku nr 1,
b) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,
c) oferta winna być umieszczona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie , na której należy umieścić napis „Oferta na: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Nr 108259R Zabratówka – Krzywa – Wola Rafałowska wraz z przebudową mostu w Woli Rafałowskiej”.

9. Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 w pok. Nr 23,
do dnia 2 grudnia 2019 roku godz. 10.00 w formie pisemnej (osobiście, listownie)

10. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 w pok. Nr 23,
dnia 2 grudnia 2019 roku godz. 10.10

11. Informacja na temat zakresu wykluczenia :
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

12. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:
W postepowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie (adres w pkt 1 Zaproszenia), faksem – nr faksu 17 229 66 00, lub drogą elektroniczną - e-mail a.ostrowski@chmielnik.pl, za wyjątkiem złożenia oferty gdzie zastrzeżona jest forma pisemna.

Załączniki:
Nr 1 – Formularz ofertowy
Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
Nr 3 – Projekt umowy
Nr 4 – Wykaz wykonanych usług projektowych.

 

Krzysztof Grad
Wójt Gminy Chmielnik

........................................
(podpis kierownika Zamawiającego)

Specyfikacja:
12075_191114_zaproszenie.pdf - Zaproszenie w pliku PDF z dnia 14-11-2019 r.
««« powrót
Liczba odwiedzin: 269239

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo