-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Regulamin zamówień do 30 tyś. euro 

URZĄD 
data publikacji: 23-11-2018 | 13:23
data ostatniej modyfikacji: 23-11-2018 | 13:35

ZARZĄDZIENIE NR 7/2014
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 16 kwietnia 2014 roku

w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro"

Na podstawie art. 53 ust. I i art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro" o treści określonej załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom na samodzielnych stanowiskach dokonującym zakupów towarów i usług z zakresu powierzonych spraw.

§ 3

Zobowiązuje się pracowników do zapoznania się z Regulaminem i stosowania zawartych w nim ustaleń w procesie dokonywania zamówień towarów i usług.

§ 4

Traci moc Zarządzenie nr 1/2012 z 23.01.2012 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro".

§ 5

Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie z załacznikiem do niniejszego zarządzenia w pliku PDF
<<Regulamin_zamowien_do_30_tys_euro.pdf>>

Liczba odwiedzin: 268866

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo