-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Petycje 

REJESTRY 
data publikacji: 20-04-2016 | 11:41
data ostatniej modyfikacji: 10-06-2019 | 11:53
wytworzył: mgr Magdalena Wdowik-Reczek - Sekretarz Gminy
wprowadził: Adam Antosz

Czego dotyczy petycja

Petycja może być złożona w interesie: publicznym; podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego za jego zgodą. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O tym czy pismo jest petycją decyduje treść żądania a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Petycja powinna zawierać

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję
  - jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji
  - jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego powinna zawierać także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, na rzecz którego składana jest petycja powinien wyrazić zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Z uwagi na fakt, że petycja jest umieszczana na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję podmiot wnoszący petycję może wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej imienia i nazwiska osoby fizycznej wnoszącej petycję lub nazwy podmiotu wnoszącego petycję. Jeżeli petycja jest wnoszona w interesie podmiotu trzeciego zgodę na ujawnianie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję danych podmiotu w interesie, którego petycja jest składana, wyraża ten podmiot.

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Forma petycji

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Petycji nie można złożyć telefonicznie.

Petycja wielokrotna

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej  sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

Na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Miejsce składania petycji

 • Korespondencyjnie na adres:
  Urząd Gminy Chmielnik
  36-016 Chmielnik 50
 • elektronicznie
  - pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@chmielnik.pl
  - za pośrednictwem portalu ePUAP na adres skrytki: /s996rvp8do/skrytka
  Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
 • osobiście:
  w sekretariacie Urzędu Gminy Chmielnik, II piętro, pok nr 32.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej  załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach


Liczba odwiedzin: 261267

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo