-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

MOJA SPRAWA 
data publikacji: 19-06-2007 | 14:01
data ostatniej modyfikacji: 12-12-2019 | 08:47
wytworzył: mgr Magdalena Wdowik-Reczek
wprowadził: Adam Antosz
GP.6730.151.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia.    więcej »»»

OŚ.7031.4.2019 Decyzja wydana na wniosek Kółka Rolniczego

Decyzji w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych   więcej »»»

Obwieszczenie dotyczy obszaru Natura 2000

WPN.6320.1.25.2019.KCh.1 Obwieszczenie o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nad Husowem PLH180025.   więcej »»»

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chmielnik

Gmina Chmielnik informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chmielnik”   więcej »»»

OŚ.7031.3.2019 Ogłoszenie

Wójt Gminy Chmielnik informuje o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.    więcej »»»

Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia

Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie.   więcej »»»

ZAWIADOMIENIE SOŁTYS WSI CHMIELNIK

ZAWIADOMIENIE SOŁTYS WSI CHMIELNIK zawiadamia mieszkańców wsi, że w dniu 22 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godz. 19:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się ZEBRANIE WIEJSKIE   więcej »»»

Pismo dotyczące zmiany ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Pismo Podsekretarz Stanu Ministerstwa Cyfryzacji dotyczące zmiany ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.   więcej »»»

Informacja o wysokości wkładu własnego ROF

Na stronie internetowej Stowarzyszenia ROF została opublikowana informacja o wysokości wkładu własnego Mieszkańca w zależności od typu instalacji   więcej »»»

Informacja w sprawie wpłat II raty podatku

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że w związku ze zmianą sołtysów w sołectwach Błędowa Tyczyńska, Borówki i Wola Rafałowska mieszkańcy w/w wsi nie mogą dokonywać wpłat II raty podatku u swoich sołtysów.   więcej »»»

Nabór na stanowisko ds. oceny i wyboru projektów ROF

Regulamin i ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. oceny i wyboru projektów w Biurze Stowarzyszenia ROF   więcej »»»

GP.032.1.2019 Ogłoszenie o wyniku naboru na wybór partnera

Gmina Chmielnik podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze następującego partnera w celu wspólnej realizacji projektu: Ochotnicza Straż Pożarna w Zabratówce    więcej »»»

OŚ.6220.7.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz po zasięgnięciu opinii dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1418R ()   więcej »»»

OŚ.6220.7.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1418R Borek Stary - Borówki - Grzegorzówka w km 0+000 do 7+837.   więcej »»»

GP.032.1.2019 Zakup sprzetu specjalnych do ochrony przeciwpożarowej

Wójt Gminy Chmielnik ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska ()   więcej »»»

OŚ.7031.2.2019 Ogłoszenie w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności

Ogłoszenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.   więcej »»»

OŚ.6220.6.2018 Ogłoszenie o wydaniu decyzji

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Wdrożenie znacząco zmodyfikowanych zintegrowanych systemów oddymiania w oparciu o innowacyjne rozwiązania będące efektem pracy B+R firmy Rewa Sp. z o. o."   więcej »»»

OŚ.6220.7.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Obwieszczenie dotyczy sprawy "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1418R Borek Stary - Borówki - Grzegorzówka w km 0+000 do 7+837"   więcej »»»

OŚ.6220.7.2018 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dotyczy sprawy "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1418R Borek Stary - Borówki - Grzegorzówka w km 0+000 do 7+837"   więcej »»»

OŚ.6220.7.2018 Postanowienie

Postanowienie w sprawie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1418R Borek Stary - Borówki - Grzegorzówka w km 0+000 do 7+837"   więcej »»»

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [13]
Liczba odwiedzin: 261265

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo