-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

MOJA SPRAWA 
data publikacji: 07-11-2019 | 10:25
data ostatniej modyfikacji: 07-11-2019 | 10:25
wytworzył: L.Urbaś
wprowadził: Adam Antosz
Obwieszczenie dotyczy obszaru Natura 2000

Rzeszów,  dnia 5 listopada 2019 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WPN.6320.1.25.2019.KCh.1

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie § 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r., nr 34, poz. 186 z późn. zm.), w związku z realizacją projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000” współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

Z A W I A D A M I A,

o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nad Husowem PLH180025.

Plany Zadań Ochronnych są instrumentem planistycznym obowiązkowo sporządzanym dla obszarów Natura 2000 (art. 28 ustawy o ochronie przyrody). Ustanawiane są zarządzeniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska  i obowiązują przez 10 lat, przy czym mogą być zmieniane jeśli wynika to z potrzeb siedlisk lub gatunków dla których wyznaczono dany obszar. Ustalenia planów winny być transponowane do obowiązujących dokumentów planistycznych pozostających w kompetencjach organów władzy publicznej, np.: studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów urządzenia lasu.
Metodyka sporządzania planów zadań ochronnych zakłada prowadzenie procesu planistycznego w sposób głęboko uspołeczniony, pozwalający wszystkim zainteresowanym stronom na aktywne uczestnictwo w jego tworzeniu. Z uwagi na to przewiduje się organizację serii spotkań z udziałem wszystkich zainteresowanych ochroną obszarów osób, jak również możliwość składania uwag i wniosków w ramach całego procesu tworzenia planów zadań ochronnych.
Informuje jednocześnie, iż ogólne założenia projektu, końcowe projekty planów zadań ochronnych oraz wszelkie informacje na temat prac, a także miejsc i terminów składania uwag i wniosków, będą podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie http://rzeszow.rdos.gov.pl/pois-02-04-00-00-0193.

Szczegółowych informacji udziela również Pani Olimpia Bator – Planista Regionalny, pod numerem telefonu (17) 785 00 44, e-mail: olimpia.bator.rzeszow@rdos.gov.pl oraz Pan Krzysztof Cholewa – Asystent Planisty Regionalnego, pod numerem telefonu (17) 785 00 44, e-mail: krzysztof.cholewa.rzeszow@rdos.gov.pl.

Obwieszczenie podlega publikacji w prasie lokalnej i podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty:

1. Urzędy Gminy wg rozdzielnika;
2. Tablica ogłoszeń Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, BIP


p.o. ZASTĘPCY REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
(-)
Antoni Pomykała
Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)


Otrzymują:

1. Urząd Miasta i Gminy Kańczuga, ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga;
2. Urząd Gminy w Jaworniku Polskim, Jawornik Polski 30, 37-232 Jawornik Polski;
3. Urząd Gminy Łańcut, Adama Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut;
4. Urząd Gminy w Markowej, Markowa 1399, 37-120 Markowa;
5. Urząd Gminy Chmielnik, Chmielnik 50, 36-016 Chmielnik;
6. Urząd Gminy Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne;
7. A/a.


Obwieszczenie w pliku PDF
<<KW_314437_RDO_S_plik3.pdf>>

««« powrót
Liczba odwiedzin: 260940

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo