-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

MOJA SPRAWA 
data publikacji: 02-12-2019 | 13:21
data ostatniej modyfikacji: 02-12-2019 | 13:21
wytworzył: L.Urbaś
wprowadził: Adam Antosz
OŚ.7031.4.2019 Decyzja wydana na wniosek Kółka Rolniczego

Chmielnik, dnia 29 listopada 2019 r.

OŚ.7031.4.2019

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Chmielnik

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 3 dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.),

informuję

o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Decyzja została wydana na wniosek Kółka Rolniczego w Woli Rafałowskiej z dnia 28 listopada 2019 r.

Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, pok. 37 w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 715 do 1515.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chmielnik – www.bip.chmielnik.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń (parter) Urzędu Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50.

 

Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad


Treść decyzji: (do pobrania w formie pdf)
<<OS_7031_4_2019_Decyzja.pdf>>

««« powrót
Liczba odwiedzin: 261267

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo