-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Deklaracja 

MOJA SPRAWA / OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI / Gospodarka odpadami komunalnymi 
data publikacji: 19-07-2016 | 09:36
data ostatniej modyfikacji: 19-07-2016 | 09:49
wytworzył: Lidia Urbaś

Właściciel nieruchomości (współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub w użytkowaniu) zobowiązany jest złożyć do wójta, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Obowiązek ten dotyczy również właścicieli nieruchomości u których nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym celu należy złożyć nową deklarację wraz z podaniem daty i przyczyny zmiany (pkt. 3 wzoru deklaracji), np. zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość (zgon, urodzenie dziecka, itp.) czy zmiana adresu zamieszkania.

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, a nie za osoby zameldowane na nieruchomości.

Deklaracja do pobrania w pliku PDF <<druk deklaracji>>

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, określi w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku - uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach o podobnym charakterze.

Liczba odwiedzin: 259271

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo