-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Planowanie przestrzenne 

MOJA SPRAWA 
data publikacji: 10-01-2020 | 13:00
data ostatniej modyfikacji: 10-01-2020 | 13:00
wytworzył: P.Jasiński
wprowadził: Adam Antosz
GP.6733.1.2020 Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Chmielnik, 10 stycznia 2020 r.  

GP.6733.1.2020

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) , w związku z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)  po rozpatrzeniu wniosku  Gminy Chmielnik

zmieniam

decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GP.6733.16.2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.  ustalającą warunki zabudowy  dla inwestycji pod nazwą: „budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, zestawu hydroforowego w systemie kontenerowym wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną na części działek o nr ewidencyjnych ;  62/5, 62/6, 63/10, 63/4, 63/5, 63/6, 64, 65, 79, 82/1, 82/2, 83/4, 83/5, 84, 125/1, 133, 134, 135, 137/2, 140/2, 140/3, 141/3, 142, 145/2, 145/3, 145/4, 146, 147, 149, 150, 155, 156, 157/1, 157/2, 157/3, 157/4, 158, 159, 160/1, 160/2, 173/1, 173/2, 175, 177, 190/1, 196/4, 197/2, 197/3, 198/1, 198/3, 199, 200, 201/1, 205/1, 205/2, 208/1, 209/1, 210/1, 210/2, 211, 212, 214/1, 214/2, 215/1, 215/3, 215/4, 215/5, 216/1, 216/2, 216/3, 217/1, 217/2, 217/3, 218, 219, 220, 222, 223/1, 223/2, 224, 227, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 229/1, 229/2, 229/4, 229/7, 229/8, 229/9, 234, 235, 238/6, 239, 2387/1, 2402, 2403, 2404/1, 2404/3, 2404/4, 2405/1, 2405/2, 2406/1, 2406/2, 2409, 2410/1, 2410/, 2411/2, 2411/3, 2411/4, 2412, 2415/1 położonych  w miejscowości Chmielnik, w przysiółku Bucznik”, na rzecz Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik nr 50, poprzez wprowadzenie:

• nowego załącznika graficznego do decyzji.

Uzasadnienie

W obrocie prawnym funkcjonuje decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: GP.6733.16.2015 z dnia 31.12.2015 r. dla inwestycji pod nazwą: „budowa sieci wodociągowej części działek o nr ewidencyjnych ;  62/5, 62/6, 63/10, 63/4, 63/5, 63/6, 64, 65, 79, 82/1, 82/2, 83/4, 83/5, 84, 125/1, 133, 134, 135, 137/2, 140/2, 140/3, 141/3, 142, 145/2, 145/3, 145/4, 146, 147, 149, 150, 155, 156, 157/1, 157/2, 157/3, 157/4, 158, 159, 160/1, 160/2, 173/1, 173/2, 175, 177, 190/1, 196/4, 197/2, 197/3, 198/1, 198/3, 199, 200, 201/1, 205/1, 205/2, 208/1, 209/1, 210/1, 210/2, 211, 212, 214/1, 214/2, 215/1, 215/3, 215/4, 215/5, 216/1, 216/2, 216/3, 217/1, 217/2, 217/3, 218, 219, 220, 222, 223/1, 223/2, 224, 227, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 229/1, 229/2, 229/4, 229/7, 229/8, 229/9, 234, 235, 238/6, 239, 2387/1, 2402, 2403, 2404/1, 2404/3, 2404/4, 2405/1, 2405/2, 2406/1, 2406/2, 2409, 2410/1, 2410/2, 2411/2, 2411/3, 2411/4, 2412, 2415/1 położonych w miejscowości Chmielnik, w przysiółku Bucznik”. Dnia 10.01.2020 r. Wójt Gminy Chmielnik wystąpił z  wnioskiem o  zmianę  pierwotnego aktu administracyjnego w zakresie przebiegu planowanej inwestycji z powodu braku technicznych możliwości realizacji przedsięwzięcia na dotychczasowym obszarze.
Mając na uwadze brak przeciwwskazań prawnych, oraz uzasadniony interes wnioskodawcy, orzeczono jak w sentencji.
Zapisy decyzji znak GP.6733.16.2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. niezmienione niniejszą decyzją zachowują dotychczasowe brzmienie.
Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, od niniejszej  decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Chmielnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania  wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią stronę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1.  Strony postępowania wg wykazu
2.  a / a


Decyzja w pliku PDF
<<GP.6733.1.2020.pdf>>

««« powrót
Liczba odwiedzin: 269237

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo