-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Planowanie przestrzenne 

MOJA SPRAWA 
data publikacji: 11-01-2020 | 17:19
data ostatniej modyfikacji: 11-01-2020 | 17:19
wytworzył: P.Jasiński
wprowadził: Adam Antosz
GP.6733.5.2017 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

Chmielnik, 10 stycznia 2020 r.

GP.6733.5.2017

ZAWIADOMIENIE

W związku z uchyleniem przez Wojewódzki Sad Administracyjny w Rzeszowie wyrokiem sygn. akt II SA/Rz 481/19 z dnia 11.10.2019 r. decyzji Wójta Gminy Chmielnik znak: GP.6733.5.2017 z dnia 06.12.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu RZE6004A na działce o nr ewidencyjnym 1596 położonej w miejscowości Chmielnik” wydanej na rzecz P4 Spółka z o.o., ul. Taśmowa  7, 02-677 Warszawa, zgodnie z zaleceniami sądu, konieczne jest przeprowadzenie nowych dowodów w sprawie.

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) informuję, iż zgodnie z wytycznymi sądu, wezwano inwestora do uzupełnienia wniosku o zakres oddziaływania przedsięwzięcia  i złożenia wyjaśnień  w przedmiocie lokalnego bądź ponadlokalnego znaczenia inwestycji, zgodnie z wytycznymi sądu.

Uzupełnienie wniosku w powyższym zakresie pozwoli organowi zlecić weryfikację kwalifikacji przedsięwzięcia i potrzeby przeprowadzenia postępowania w zakresie oddziaływania na środowisko, przygotować nowy projekt decyzji oraz uzgodnić go z właściwymi organami.

Mając na uwadze powyższe zawiadamiam, iż  załatwienie sprawy nie jest możliwe w terminie określonym w art. 35 cyt. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wyznaczam zatem  w oparciu o art. 36 § 1 cyt. ustawy Kpa nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30.06.2020 r.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kpa stronie przysługuje prawo czynnego udziału  w każdym stadium postępowania, prawo wglądu w akta sprawy na każdym etapie postępowania, prawo sporządzania notatek, kopii, odpisów z akt sprawy (także po zakończeniu postępowania), prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w  Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pok. nr 34 w godz. pracy Urzędu 715 – 1515.   

Zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zamieszkania w tym, adresu elektronicznego; w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Stosownie do art. 391  § 1 Kpa doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zm.) jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:

  1. złoży podanie w formie dokumentu  elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej
  2. wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
  3. wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny

W związku z powyższym informuję, iż stronie w niniejszym postępowaniu przysługuje prawo wystąpienia do organu z wnioskiem o doręczanie jej  pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ((j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zm.).

Ponadto informuję iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Chmielnik, 36-,016 Chmielnik 50. Dane osobowe strony zbierane są w celu prowadzenia postępowania administracyjnego zgodnie z wnioskiem. Stronie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

Zgodnie z art. 392 Kpa w przypadku, gdy stroną jest podmiot publiczny, obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570), doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu, z wyłączeniem zastosowania w/w art. 391 kpa.

Ponadto informuję iż o decyzjach i innych czynnościach podejmowanych w niniejszej sprawie organ prowadzący postępowanie będzie zawiadamiał poprzez publiczne obwieszczenie  - zgodnie z art. 49a Kpa.

Pismo zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń UG w Chmielniku oraz w BIP UG www.bip.chmielnik.pl.

Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego udostępnienia pisma

Otrzymują:
1. Strony postępowania wg wykazu
2.  a/a


Informacja w pliku PDF
<<GP.6733.5.2017.pdf>>

««« powrót
Liczba odwiedzin: 269222

Urząd Gminy Chmielnik
tel. +48 17 229-66-06 | fax. +48 17 229-66-00

Realizacja: Ideo